Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Kde vyřídit ohlášení tomboly nebo turnaje malého rozsahu: pokladna městského úřadu 105

INFORMACE PRO PROVOZOVATELE TOMBOLY A TURNAJE MALÉHO ROZSAHU (hazardní hry) od 01.01.2017

Dnem 01.01.2017 vstoupil v platnost zákon č. 186/2016 Sb., O hazardních hrách (dále jen Zákon), který nahrazuje zákon č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Zákon mimo jiné upravuje hazardní hry, které podléhají ohlášení obecnímu úřadu. K těmto hrám patří tomboly a tzv. turnaje malého rozsahu.

Tombolu upravují ustanovení § 61 – 63 Zákona. Nově Zákon zavádí, že na tomboly s herní jistinou do 100.000 Kč se ustanovení zákona o hazardních hrách nevztahují. To znamená, že pokud herní jistina tomboly nepřesáhne stanovený limit, pak není potřeba tuto hru ohlašovat obecnímu úřadu. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

Pokud herní jistina tomboly převýší 100.000 Kč, pak je nutné hru nejméně 30 dní před jejím plánovaným uskutečněním ohlásit obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude tombola provozována, a vztahují se na ní příslušná ustanovení Zákona. S nabytím účinnosti Zákona byla zrušena vyhláška Ministerstva financí č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií – tudíž provozování tomboly formou oznámení akce o ceny finančnímu úřadu dle výše uvedené vyhlášky již není od 01.01.2017 možné.

Zákon o hazardních hrách pak pro tomboly podléhající ohlášení stanovuje úhrnnou cenu výher ve vztahu k herní jistině a rovněž stanovuje, že slosování takové tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

Turnaj malého rozsahu je Zákonem definován jako turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při kterém je počet účastníků hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin. Zákon dále stanovuje počet účastníků turnaje malého rozsahu v počtu nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hry a další podrobnosti uvedené v § 64 Zákona. Tato hra rovněž podléhá ohlášení obecnímu úřadu.

 Obecní úřad nevydává rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry. Vydává pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry, v případě že hru zakáže.

Tiskopis k ohlášení tomboly nebo hry malého rozsahu lze stáhnout zde.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

E-book – Bezpečný cyklista

Dovolujeme si vám představit e-book „Bezpečný cyklista“, který je volně k dispozici na https://ebook.nakolejensprilbou.cz/

Cílem tohoto průvodce je poskytnout komplexní přehled o pravidlech a zásadách bezpečné cyklistiky, stejně jako o současných otázkách, které cyklistický svět ovlivňují. Tento materiál přináší klíčové informace z oblasti české legislativy a dopravní bezpečnosti, určené nejen odborníkům, jako jsou učitelé, dopravní policisté či autoškoly, ale i všem, kdo mají o cyklistiku upřímný zájem.
Ve snaze poskytnout jasné a srozumitelné informace, materiál také obsahuje témata, která jsou často předmětem diskusí, a usiluje o vyjasnění případných nejasností a otázek, které mohou v praxi vznikat.

Obsah tohoto průvodce je strukturován do tří hlavních sekcí: pravidla provozu a povinnosti cyklistů, zabezpečení jejich bezpečnosti, elektro mobilita a v neposlední řadě infrastruktura určená pro cyklistiku.

Více informací

Revitalizace třeboňské Šustovy aleje

Město Třeboň má v plánu akcí realizaci revitalizace Šustovy aleje. V rámci této akce budou provedeny  úpravy odvodnění lokality. Odvodňovací příkopy jsou zanesené a v některých místech, kde jsou nepříznivě situované dřeviny, i zborcené. Příkopy tak již neplní svůj účel a v lokalitě vznikají tůně neodtékající vody. Propustky sjezdů jsou zanesené a také zborcené. Úprava se týká 358 m na levém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku) a 341 m na pravém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku po polní cestě). V plánu jsou i sadové úpravy zahrnující pokácení některých dřevin včetně odstranění stávajících nevhodně situovaných dřevin, pařezů a náletových křovin v trase odvodňovacích příkopů a v jejich okolí. Po skončení udržovacích prací proběhne výsadba nových stromů v místech navrhovaných a dříve již pokácených dřevin.

Město má na akci zpracovanou projektovou dokumentaci, podle které byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele prací. Vysoutěžen byl dodavatel s nabídkovou cenou ve výši 899 tis. Kč včetně DPH. Dle odhadů předpokládané ceny bylo do rozpočtu alokováno 650 tis. Kč, tudíž bylo nutné položku posílit prostřednictvím rozpočtového opatření o částku 350 tis. Kč, která zahrnuje všechny výdaje včetně zajištění technického dozoru a odborného dozoru pro ochranu dřevin.

Více informací

Třeboň získala dotaci na opravu dalšího seníku na Mokrých lukách

Rada města Třeboně schválila přijetí dotace na projekt Obnova seníku č. 33 na Mokrých lukách z dotačního programu Jihočeského kraje zaměřeného na nemovité kulturní památky. Schválením rady tak byla finanční částka ve výši 200 tis. Kč zapojena do rozpočtu města.

Loni bylo odsouhlaseno radou města přijetí daru v podobě seníku od Ing. Jana Kačerovského. Seník se nachází na Mokrých lukách částečně na pozemku města a částečně na pozemku dárce.  Na základě této nabídky byl vypracován geometrický plán, kterým došlo k oddělení části pozemku pro účely nového umístění seníku. Nově oddělený pozemek přímo navazuje na pozemek města. Je to další seník, který je historickou památkou v majetku města. „O památky se v Třeboni staráme a snažíme se využít možnosti dotačních titulů, abychom získali další zdroje pro financování obnov těchto perliček, kterých je na náhrdelníku Třeboně mnoho“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

Více informací