Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Poplatek z pobytu

Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Kde vyřídit: pokladna městského úřadu 105

Platný předpis: OZV č. 1/2021 o místních poplatcích

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není příhlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazby poplatku

Sazba poplatku z pobytu v roce 2022 činí 35 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů od uplynutí každého čtvrtletí.

Osvobození a úlevy

Od poplatku z pobytu je mimo jiné osvobozena:
- osoba mladší 18 let,
- osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby,
- osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
- osoba, která je hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s    výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
- pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví na území obce nebo
- vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu (práce, která je vázána na konkrétní roční období).

Kompletní výčet osvobození je obsažen v čl. 14 odst. 1 a 2 OZV č. 2/2019 o místních poplatcích.

Související soubory


 

 

«Související odkazy

Partnerství