Kompetence: odbor životního prostředí

Referent:

Kněžínková Renáta, Ing. tel: 384 342 176, email: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223

tel: , email: , č.dv.:

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 222

Platný předpis:

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Stavebník, nebo zplnomocněný zástupce podá žádost na předtištěném formuláři na Městském úřadu Třeboň, odboru životního prostředí. Před podáním žádosti o stavební povolení musí být příslušným stavebním úřadem vydané pro stavbu územní rozhodnutí.

Vodním dílem se rozumí zejména

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku

Výše poplatku dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18. Poplatek lze uhradit převodem na účet města, poštovní poukázkou typu A nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Třeboň po vypsání platebního příkazu na odboru životního prostředí.

Doklady, které musím mít sebou

Účastníci řízení jsou zejména:

Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech jedná vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení. Ve složitých případech jedná vodoprávní úřad do 90 dnů od zahájení řízení.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň, odbor životního prostředí.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací