Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

O požární ochraně

Činnost města Třeboň a Městského úřadu Třeboň na úseku požární ochrany


Město Třeboň v samostatné působnosti

 • zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu
 • udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
 • zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době 3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy
 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu
 • zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany
 • zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár
 • zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
 • umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek
 • spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany;
 • organizuje preventivně výchovnou činnost
 • obecně závaznou vyhláškou
  • vydává požární řád obce,
  • stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
Městský úřad Třeboň v přenesené působnosti
 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě
 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod
 • zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod
 • na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu

 

Viz § 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

«Související odkazy

Partnerství