Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Obnova a údržba porostu na pláži rybníku Svět v Třeboni

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celkové výdaje (CV): 212 750,00 Kč
Způsobilé výdaje (CZV): 202 576,00 Kč
Způsobilé veřejné výdaje (CZVV): 202 576,00 Kč
Podpora: 182 318,40 Kč (85,70 % CV; 90,00 % CZV; 90,00 % CZVV)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 172 189,60 Kč (80,94 % CV; 85,00 % CZV; 85,00 % CZVV)
Dotace Státní fond životní prostředí: 10 128,80 Kč (4,76 % CV; 5,00% CZV; 5,00 % CZVV)

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel

Jednotka Plánovaná hodnota

Celková plocha zakládané regenerované zeleně

ha 2,753

Celkový počet ošetřených dřevin

počet 155,000

Celkový počet vysazených dřevin

počet 20,000

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit dlouhodobou perspektivu a rozvoj smíšeného porostu lužního charakteru na pláži rybníka Svět. Všechny zásahy jsou navrženy tak, aby byla posílena ekologická stabilita a biodiverzita celého území, ale také zachován důležitý estetický krajinotvorný prvek urbanizované krajiny. V neposlední řadě je cílem projektu zajistit bezpečnost návštěvníků lokality.

«Související odkazy

Partnerství