Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Žádosti o informace

Svobodný přístup k informacím poskytovaných Městským úřadem Třeboň dle zákona 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje městu Třeboň povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.
Žádost o informace lze podat:
  • ústně - na podatelně Městského úřadu Třeboň 102
  • ústně - na příslušném odboru Městského úřadu Třeboň
  • písemně - na podatelně Městského úřadu Třeboň 102
  • elektronicky - datovou schránkou (IDDS: 4cbbvj4) nebo e-podatelnou
Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.
Ze žádosti musí být zřejmé:
  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
  • kdo žádost podává: fyzická osoba uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/e-podatelna.html
Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.
Podle zákona je město Třeboň oprávněno žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli, popř. za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, město Třeboň žádost odloží.  

Předepsané druhy žádostí:

žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
žádost o územně plánovací informaci dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.
O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.
Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně, se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti města Třeboň, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Pokud město Třeboň odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.
 

Právní úprava

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy:
Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

«Související odkazy

Partnerství