Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Nejdůležitější používané předpisy

Zákony, vyhlášky a nařízení byly k dohledání na stránkách Portálu veřejné správy. Seznam platných právních předpisů týkajících se činností orgánů obcí je Ministerstvem vnitra pravidelně publikován v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Třeboň jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Přístup k právním předpisům je umožněn v úředních hodinách na jednotlivých pracovištích města Třeboň.

Odbor živnostenský a správních činností

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Odbor územního plánování a stavebního řádu

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Útvar tajemníka

 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

Odbor finanční a majetkový

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odbor školství a sociálních věcí

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Odbor životního prostředí

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodrukčním materiálem lesních dřevin)
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Odbor dopravy

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Útvar interního auditu

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

«Související odkazy

Partnerství