Rovinatá krajina Třeboňska je unikátní oblastí, ve které se zachovali tradiční přírodní hodnoty a lidskou rukou byly vytvořeny hodnoty nové. Na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině, kde i v dnešní době jsou lidské aktivity v rovnováze s přírodou.
Geologické podloží
Nerostné bohatství Třeboňska spočívá v kvalitních ložiscích štěrkopísku (mocnost je až 30 m). Mimo tuto surovinu se na Třeboňsku těžila a dosud ještě těží rašelina, v současné době využívána především pro lázeňství a také v zahradnictví.
Hydrologie
Asi málokde najdeme tolik rybníků na tak malém území. Třeboňsko pokrývá okolo 500 rybníků, z nichž většina byla vybudována v 16. století mistry rybníkářství - Štěpánkem Netolickým, Jakubem Krčnínem z Jelčan a Sedlčan a Mikulášem Ruthardem z Malešova. Největším rybníkem v ČR je pak Rožmberk o rozloze vodní hladiny 489 ha. Dalšími významnými rybníky jsou Svět, Opatovický, Velký Tisý, Staňkovský a Hejtman. Vodáci pak ocení projížďku po řece Lužnici. Mimo rybníky a řeky jsou zde i umělé kanály Nová řeka (13,5 km) a Zlatá stoka 47 km) svědčící o řemeslném umu našich předků.
Fauna
Příroda Třeboňska je bohatá na bezobratlé (např. motýly, vážky), ve střední Evropě vzácné druhy ryb, obojživelníky a ptáky, zejména pak vodní. Zdejší vodní plochy se na podzim stávají útočištěm migrujících ptáků, kdy se zde zdržuje 10 - 20 000 exemplářů. Mezi ptáky, které zde nejspíše potkáte, musíme zařadit především volavky. Přélétne-li vám nad hlavou velký dravec, může to být orel mořský.
Flóra
Z hlediska botaniky je Třeboňsko významné výskytem vodomilných rostlin. Některé ze 400 ohrožených druhů, které zde rostou, můžeme najít i na suchomilných písčitých stanovištích.
Milovníci turistiky, historie a přírody – zvláště starých a památných stromů určitě ocení nového turistického průvodce Trasy za stromy a památkami Třeboňska, který funguje na internetových stránkách www.stromytrebonska.cz. Prozatím je navrženo šest tras: Světská, Opatovická, Chlumecká, Rožmberská, Lutovská a trasa za třeboňskými stromovými pamětníky. Návštěvník těchto stránek získá přehled o starých a památných stromech,jejich historii a oblastech, v nichž žijí. 
Ochrana přírody
Třeboňsko bylo roku 1977 vyhlášno biosférickou rezervací v rámci programu Člověk a Biosféra  MAB UNESCO. A od roku 1979 je většina správního obvodu Třeboně součástí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Dále bylo na Třeboňsku vymezeno množství maloplošných zvláště chráněných území a lokalit chráněných Ramsarskou úmluvou a sítí NATURA 2000. Pokud se budete chtít dozvědět více, navštivte stránky CHKO Třeboňsko www.trebonsko.nature.cz  či expozici Domu přírody Třeboňska www.dumprirody-trebonska.cz .

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací