Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 16. 08. 2017

Pověření k zastupování ve funkci tajemníka MěÚ Třeboň

Přiložený soubor: Povereni-k-zastupovani.pdf

Vyvěšeno: 16. 08. 2017

Informace - hlasovací průkazy pro referendum

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum.
O vydání hlasovacího průkazu je možné žádat v úředních hodinách MěÚ Třeboň v kanceláři matriky, číslo dveří 129.
Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.
Vyvěšeno: 11. 08. 2017

Revitalizace a zajištění bezpečnosti porostů na Hradečku

Město Třeboň se stalo při loňských pozemkových úpravách vlastníkem pozemků na Hradečku. Jelikož se jedná z hlediska turismu o velmi frekventované místo (Stezka zdraví), nechalo si město zpracovat realizační projekt na obnovu této lokality s cílem zhodnotit zdravotní stav porostu podél cesty (především duby letní starších věkových kategorií) a následně navrhnout taková opatření, která zajistí provozní bezpečnost a zároveň postupnou obnovu zeleně v této oblasti. 

[Více]
Vyvěšeno: 09. 08. 2017

Rybník Svět o prázdninách

Na začátku června (6. 6. 2017) byla průhlednost 80 cm, teplota 21,5° C, obsah kyslíku 6,5 mg/lcož je 73% nasycení (vloni byla teplota 20,4° C, průhlednost 45 cm, obsah kyslíku 67%). Podmínky pro ryby jsou tedy dobré. Dominantní řasou byla rozsivka Synedra, dále pak řada zelenivek, častý je např. rod Scenedesmus. Sinice byly přítomny jen minimálně a to ještě druhy, na které není podezření, že působí alergické reakce. Toto období čisté vody je charakteristické pro jarní nástup řas, kdy ale ryby ještě nepožírají tolik zooplankton a ten filtruje sinice i řasy dostatečně. Fytoplankton obsahoval jinak celkem běžné druhy, jedna řasa ale je pozoruhodná, je to Trachydiscus sexangulatus. Pozná se podle pravidelné struktury bradavek na buněčné stěně a v ultrafialovém světle svítí bíle olejová kapka. Průměr buněk je pod dvě setiny mm. [Více]
Vyvěšeno: 02. 08. 2017

Prázdninový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme vám prázdninové číslo Zpravodaje Zdravého města [soubor].

«Související odkazy

Partnerství