Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Ukončení pronájmu třeboňské sportovní haly

Již dříve jsme informovali o chystané rekonstrukci třeboňské sportovní haly. V této věci běží v současnosti veřejná zakázka, v rámci které se hledá zhotovitel. Termín zahájení prací je tedy „za dveřmi“. Proto se město dohodlo s Tělovýchovnou jednotou Jiskra, která má od města halu v nájmu, že po dobu rekonstrukce je nejvhodnějším řešením ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor.  

Smluvní vztah na nájem haly byl uzavřen na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2011 s možností ukončení smluvního vztahu dohodou smluvních stran, nebo na základě jednostranné písemné výpovědi.

Radní projednali uzavření výše zmíněné dohody a schválili ji. Součástí dohody je i ukončení smluvního vztahu na výpůjčku movitých věcí umístěných ve sportovní hale (židle, stoly, branky, a další vybavení).

Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Záměr pronájmu pozemku v Břilicích

Město Třeboň obdrželo žádost o nájem části pozemku nacházejícího v Břilicích, konkrétně Sídliště Gigant, o výměře cca 20 m2 za účelem umístění garáže. Nejen na tomto pozemku, ale i na ostatních přilehlých se nachází několik konstrukcí plechových či dřevěných garáží a přístřešků, které jsou nevzhledné. S ohledem na rekonstrukce okolí a snahu o rozvoj této lokality město řešilo s osadním výborem tuto žádost. Rada města žádost projednala a schválila zveřejnění záměru pronájmu tohoto pozemku a to za cenu 20 Kč/ m2/ rok na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a dvou třeboňských MŠ

Jak jsme již dříve informovali, rada města schválila vypsání konkurzů na tři ředitele škol, konkrétně Základní školy Třeboň, Na Sadech 375 a dvou mateřských škol – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Důvodem vypsání konkurzu je uplynutí funkčního období stávajících ředitelek, které si ve svých funkcích vedly výborně. Samozřejmě se stávající ředitelky mohou do výběrového řízení přihlásit a obhájit tak svůj post. Šanci má kdokoliv, kdo se do výběrového řízení přihlásí za podmínky splnění veškerých náležitostí, které jsou specifikovány ve vypsaném výběrovém řízení. Toto výběrové řízení bylo schváleno na posledním březnovém jednání rady města. Po schválení v radě bylo vyvěšeno na úřední desce města. Podmínkou pro přihlášení je vypracování koncepce rozvoje školy. Termín pro podání přihlášek stanoven na 29. dubna.

Následně rada města ustanoví konkurzní komisi, v které zasednou zástupci zřizovatele školy, tedy města Třeboně, zástupce školy, kraje a školní inspekce.

Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Pronájem čtyř městských bytů v Třeboni

Radní města Třeboně schválili zveřejnění záměru pronájmu čtyř městských bytů, které jsou aktuálně volné. První byt se nachází  v třeboňské místní části Stará Hlína v domě čp. 27, má číslo 2 a jedná se o byt 1+0 s výměrou 25,57 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 100,- Kč/m2/měsíc. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, digestoří, sporákem, bojlerem a elektrickými přímotopy. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 190 tis. Kč. Vyměnilo se vybavení koupelny, kuchyňská linka, podlahová krytina a zajistila se nová výmalba spolu s nátěry.

Druhý byt se nachází  na Masarykově náměstí v domě čp. 86/I, má číslo 1 a jedná se o byt 2+1 s výměrou 102,7 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 130,- Kč/m2/měsíc. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, bojlerem, průtokovým ohřívačem a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 223 tis. Kč. Otlouklo se promoklé zdivo, kam vlivem závady v okapu a střeše zatékalo, natáhly se sanační omítky a výmalba, opravily se  dlažby a obklady v koupelně včetně výměny sprchového koutu.

Třetí byt se nachází  v ulici Rožmberská v domě čp. 34/I, má číslo 5 a jedná se o byt 1+1 s výměrou 52,8 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 130,- Kč/m2/měsíc.

Byt je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči, bojlerem a plynovými konvekčními a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 876 tis. Kč. Byla provedena kompletní rekonstrukce bytu včetně injektáže zdiva a kompletního vybavení bytu.

Čtvrtý byt se nachází  v ulici Rožmberská v domě čp. 34/I, má číslo 6 a jedná se o byt 1+1 s výměrou 54,4 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 130,- Kč/m2/měsíc.

Byt je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, bojlerem, plynovými topidly a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 131 tis. Kč. Byl vybudován podhled stropu a předstěny ze sádrokartonu včetně tepelné izolace stropu, nové odvětrání koupelny a v nová výmalba a nátěry.

Uchazečem o tyto byty může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech a to po dobu minimálně 12 měsíců, nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytů byl zveřejněn 15 dnů na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny v rámci komise, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Dotace města Třeboně pro sociální oblast

Město Třeboň vypsalo první výzvu pro tento rok, díky které si jednotliví poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb mohou podávat žádost o dotaci. O finanční podporu své celoroční činnosti požádalo celkem 18 organizací zabývající se poskytováním služeb v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, počet žádostí je 22, celková požadovaná částka je ve výši 2,8 mil. Kč.

Všechny žádosti vyhodnotila Sociální komise na svém březnovém jednání a navrhla radě města výše dotací.

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2024 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a  zdravotnictví ve výši 2 mil. Kč, z toho částka k rozdělení zveřejněná v Programu poskytnutí dotací (určená pro Výzvu č. 1/2024) je ve výši 1,9 mil. Kč. Sociální komise navrhla rozdělení dotace v plné výši. Rada města rozhodla o žádostech, které byly do výše 250 tis. Kč, což je od ledna tohoto roku nově schválená výše určující kompetence rady. Částky vyšší pak musí schvalovat zastupitelstvo.

Rada města projednala návrh komise, posoudila jednotlivé žádosti a schválila výše dotací pro každého. Například Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík dostalo na činnost 20. tis. Kč, Charita Třeboň na činnost Občanské poradny 30 tis. Kč, Dílny sv. Jiljí 27 tis. Kč, Hospic sv. Kleofáše na odlehčovací službu 55 tis. Kč, nebo třeba LSSP na činnost 35 tis. Kč. Charita Třeboň, Ledax, Hospic sv. Kleofáše a Domov seniorů budou znát výši své dotace až po dubnovém zasedání zastupitelstva.    

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací