Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Odkanalizování lokality sídliště Gigant

Město Třeboň má v plánu investic na tento rok realizaci projektu odkanalizování lokality tzv. Sídliště Gigant, které je součástí místní části Břilice v Třeboni. Na realizaci tohoto projektu byla podána i žádost o dotaci a v rozpočtu města jsou připraveny nezbytné finanční prostředky. Nyní již můžeme avizovat, že nám v brzké době bude dotace přidělena a její odsouhlasení bylo na programu jednání zastupitelstva města.

V řešené lokalitě Sídliště Gigant žije přes 50 stálých obyvatel. V lokalitě je situován jeden bytový dům se 6 byty, 8 dvojdomků a 2 samostatné domy.

V lokalitě byla asi v 70. letech vybudována spolu s velkovýkrmnou prasat jednotná kanalizace z betonových trub, která však není v majetku města. Kanalizace je svedena do septiku situovaného v sousedním lesním pozemku. Tato kanalizační infrastruktura, která nemá majitele - nikdo se k ní nehlásí, a nikdo ji neprovozuje, vykazuje značné poruchy. Septik umístěný v lese se poslední dobou potýká s prosakováním splašků. Zároveň je nutné konstatovat, že obyvatelé lokality neplatí stočné. Budovy sídliště jsou připojeny na vodovod.

Obsahem projektu, na který město získalo dotaci, je vybudování splaškové kanalizační sítě v lokalitě. Splaškové vody budou dopravovány do stávající centrální čistírny odpadních vod města. Stavba zahrnuje výstavbu splaškových kanalizačních stok, veřejné části přípojek, čerpací stanice včetně vodovodu k této stanici pro provozní účely a kanalizačního výtlaku. Po realizaci projektu a napojení nemovitostí na novou kanalizaci bude připojeným účtováno stočné. Získaná dotace činí 6,15 mil. Kč a podíl města je ve výši 2,6 mil. Kč.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Třeboň získá dotaci na Aktivity park

Určitě jste se již dozvěděli o novém třeboňském Aktivity parku, který slouží jako místo pro aktivní vyžití všech věkových kategorií návštěvníků. Nejvíce si zde přijdou na své milovníci kolečkových sportů, jízdy na BMX kolech, ale zkrátka nepřijdou ani rodiče a prarodiče, kteří zde mohou v klidu dohlížet na své malé ratolesti, zaskákat si s nimi na trampolínách či dohlížet na to, jak zdolávají lanové herní prvky. Milovníci posilování a cvičení vyhledávají workoutové hřiště. Aktivity park byl otevřen v loňském roce a těší se velké návštěvnosti.

Město Třeboň podalo zároveň v průběhu loňského roku žádost o poskytnutí podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Tato žádost byla schválena a město tak získá do rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj 8,253 mil. Kč. Rada města a nyní i zastupitelstvo města schválilo rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň přijetí transferu výše uvedené částky do rozpočtu města.

Vyvěšeno: 25. 04. 2023

PRODEJ DŘEVNÍ HMOTY

Na pozemcích města Třeboně se uskutečnilo kácení stromů. Vyprodukovaná dřevní hmota je uložena v bývalém areálu Technických služeb Třeboň, s. r. o., v Novohradské ulici (parc. č. 91/1) a je určená k prodeji. Jedná se o listnaté dřevo se zastoupením převážně břízy a lípy s tím, že převažuje přesílená kulatina. Celková výměra nabízeného dřeva je 40 prm. Minimální cena je stanovena na částku 200 Kč za jeden prm bez DPH (sazba 15 %) a minimální odběr je 5 prm. Prodej je navržen formou obálkové soutěže. Prohlídka dřevní hmoty je možná ve středu 3. 5. 2023 od 15.00.
Termín pro podání nabídky je do 15. 5. 2023 do 10.00. Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou v zalepených obálkách s nápisem „NEOTEVÍRAT - Prodej dřevní hmoty" na podatelnu Městského úřadu Třeboň.
Dřevní hmota bude z místa dočasného uložení vítězným uchazečem odvezena do 9. 6. 2023.

Vyvěšeno: 24. 04. 2023

JARNÍ DERATIZACE

Jarní deratizace města probíhají od 24. dubna 2023 po dobu 14 dnů.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s r. o., ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizace se provádí 2x ročně, vždy na jaře a na podzim – v tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Dotace pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví města Třeboně

Rada města se zabývala přidělováním dalších dotací, tentokráte do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a to na činnost jednotlivých žadatelů. Na činnost v rámci tohoto roku tak získaly prostředky různé organizace. Dotaci ve výši 5 tis. Kč obdržely Společnost pro ranou péči z Českých Budějovic, Linka bezpečí a Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením sídlící v Českých Budějovicích. Všechny tyto organizace doložily, že mají ve své péči obyvatele Třeboně. Dotaci ve výši 10 tis. Kč získaly společnosti Autis centrum, Apla Jižní Čechy a Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů. Opět se jedná o poskytovatele služeb, které využívají potřební občané z Třeboně. Hospic sv. Jana N. Neumanna z Prachatic obdrží 15 tis. Kč. Částku 45 tis. Kč získá Nadační fond jihočeských olympioniků. V tomto případě se jedná o konkrétní pomoc bývalým úspěšným sportovcům, kteří reprezentovali na olympijských hrách či na světových nebo evropských soutěžích. Jedná se konkrétně o tři občany Třeboně, kterým bude finanční podpora předána v květnu tohoto roku na slavnostní akci k tomu pořádané.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací