Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Dotace na podporu kultury v Třeboni

Na posledním zasedání zastupitelstva města Třeboně byly schváleny krom jiného i dotace do oblasti kultury a na podporu cestovního ruchu. Mezi podpořené akce se řadí například Třeboňská letní setkávání (50 tis. Kč), Třeboňská nokturna (190 tis. Kč), Okolo Třeboně (150 tis. Kč), Třeboňský divadelní festival (110 tis. Kč), Kultura v Třeboni (50 tis. Kč), nebo Koncerty na náměstí (30 tis. Kč) a reprezentování města na soutěži Taneční skupina roku a Czech dance masters (40 tis. Kč).

V případě, že se akce neuskuteční s ohledem na opatření spojená s pandemií koronaviru, bude muset pořadatel přidělenou dotaci vrátit.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Schválené dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Zastupitelstvo města Třeboně na svém posledním jednání schválilo řadu dotací směřujících na podporu sociálních služeb a zdravotnictví. Dílny sv. Jiljí o.p.s. získají 25 tis. Kč na svou činnost. Tato společnost nabízí pracovní příležitosti zdravotně znevýhodněným osobám. Další dotace je pro Oblastní charitu Třeboň  a to ve výši 250 tis. Kč, které jsou určeny na podporu činnosti pečovatelské služby. Lékařská služba první pomoci obdrží 250 tis. Kč, z kterých částečně pokryjí mzdové náklady zaměstnanců a nájem ordinace a s ním spojené služby. Podpora ve výši 215 tis. Kč byla odsouhlasena Domovu seniorů Třeboň. Nadační fond jihočeských olympioniků získá 45 tis. Kč pro sportovce, kteří se účastnili olympijských her či jiných světových soutěží. Fond tuto dotaci rozdělí mezi tři své členy žijící v Třeboni. Poslední dotací do sociální oblasti je 300 tis. Kč, které byly schváleny pro společnost Ledax na činnost pečovatelské služby.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Změna územního plánu Třeboně a regulační plány pro Břilice a Kopeček

Zastupitelstvo města na svém posledním jednání vydalo tři poměrně velké územně plánovací dokumentace.

Jednalo se o jednu změnu stávajícího územního plánu a o dva regulační plány.

 

Regulační plán Kopeček řeší zástavbu území podél silnice I/24 vlevo ve směru na Majdalenu. Na toto území dosud nebyla vydána žádná podrobnější územně plánovací dokumentace. Pořízení tohoto regulačního plánu bylo nutnou podmínkou pro umisťování staveb v tomto území. Dané území je regulačním plánem určeno pro výstavbu rodinných domů a občanskou vybavenost.

 

Dále byl schválen Regulační plán Břilice, který řeší  náhradu v minulosti zpracovaného územního plánu Zóny Břilice z roku 1994. Jedná se o území podél silnice I/24 vlevo ve směru na Lomnici nad Lužnicí. Na uvedeném území je umožněna zástavba objektů pro bydlení (rodinné domy, bytové domy) a občanskou vybavenost.

 

Na stejném zastupitelstvu byla vydána také změna stávajícího územního plánu z roku 2016. Změna byla pořizována pod označením ZM3 ÚP Třeboň a obsahuje velké množství drobných změn ve všech katastrálních územích. Je umožněna výstavba rodinných domů na několika parcelách v Branné a v Přesece. Jmenovat je možno též povolování fotovoltaických panelů na stávajících budovách mimo historické centrum. Zákaz však stále platí u fotovoltaických panelů na pozemcích na celém území města.

Vyvěšeno: 12. 05. 2020

Kdy se otevřou mateřské školy v Třeboni

Rada města v té věci dosud nerozhodla. Třeboňské MŠ jsou připravené po všech stránkách – jak hygienických, prostorových i personálních, děti přijímat. Bohužel však existují velké nejasnosti podmínek daných státem. Především není rozhodnuto, jak to bude s ošetřovným (OČR). Podle stávajícího stavu, pokud zřizovatel školky otevře, rodič, který se rozhodne z nějakého důvodu své dítě do školky neposílat, ztratí nárok na ošetřovné. Na rozdíl od rodičů dětí 1. stupně ZŠ, tam ošetřovné bude vyplácet. O řešení tohoto problému by měl stát rozhodnout tento týden, tedy do 15. května.

Tato jistá diskriminace rodičů dětí příslušných mateřským školám je hlavním důvodem, proč jsme v Třeboni zatím školky neotevřeli. Rada města s největší pravděpodobností otevře v Třeboni MŠ ke stejnému datu, kdy budou otevřeny školy pro 1. stupeň, tedy 25.05.2020.

Rodiče o tom budou spraveni vedením MŠ.

Jan Váňa, starosta města

Vyvěšeno: 20. 04. 2020

Uzavírání sňatků od 11.05.2020

Informace ke konání sňatečných obřadů od 11.05.2020.

 

Na základě usnesení vlády České republiky č.490 ze dne 30. 04. 2020 vstoupila v platnost nová pravidla pro konání svateb, která jsou platná od 11. 05. 2020

 

Podmínky uspořádání sňatečného obřadu:

 • uspořádání sňatečného obřadu je možné pouze za zachování přísných hygienických podmínek 

 • účast na svatbě je umožněna pro maximální počet 100 osob (do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář a další)

 • osoby, které se svatby účastní, jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

 • účastníci svatby již nemusí dodržovat odstupy nejméně 2 metry

 • po skončení sňatečného obřadu bude provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

   

   

  Veškeré dotazy týkající se uspořádání sňatečných obřadů zodpoví pracovnice MěÚ Třeboň, odboru právního – matriky: Miroslava Sadilová a Jitka Sýkorová na tel. číslech: 384 342 128 nebo 384 342 122.

«Související odkazy

Partnerství