Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Informace o vlastnictví lávky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10181/61/Informace-o-vlastnictvi-lavky.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vedoucích ke zjištění vlastníka lávky přes Zlatou stoku.

]]>
Fri, 03 Jul 2020 14:17:14 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10181/61/Informace-o-vlastnictvi-lavky.html
Informace o kolaudačním rozhodnutí a studii měření hluku https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10180/61/Informace-o-kolaudacnim-rozhodnuti-a-studii-mereni-hluku.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí a studie měření hluku dokládané v rámci kolaudačního řízení.

]]>
Fri, 03 Jul 2020 13:55:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10180/61/Informace-o-kolaudacnim-rozhodnuti-a-studii-mereni-hluku.html
Vodní prvek na předměstí Hliník https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10178/61/Vodni-prvek-na-predmesti-Hlinik.html Nedávno zrekonstruované prostranství před nákupním centrem Hliník zkrášluje a v horkých dnech zpříjemňuje vodní prvek. Tato technologie je nyní ve zkušebním provozu. Je nutné doladit časování, změnu efektů a vychytat drobné chyby, které jsou s provozem podobně náročných systémů často spojené. Řídící jednotka je instalována v podzemní šachtě, která je umístěna zčásti pod záhonem nejblíže vodnímu prvku a zčásti pod dlažbou z mozaikových kostek a přilehlého asfaltového chodníku.

Voda v prvku cirkuluje v uzavřeném okruhu, což znamená, že voda napuštěná do akumulační nádrže je čerpadlem vytlačena k tryskám a následně se po dlažbě vrací zpět do akumulační nádrže. Samozřejmostí je zachycování hrubých nečistot a filtrace přes pískovou stanici. Zároveň je voda dezinfikována chlorováním a ultrafialovým zářením. Určitá část vody se vlivem vyšších teplot odpaří a automaticky se díky čidlům potřebný objem doplní.

S ohledem na informace bychom zároveň rádi uvedli na pravou míru šum, který jsme v posledních dnech zaznamenali. Údajně městská policie dohlíží, aby se kolem vodního prvku nepohybovaly žádné osoby. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Vodní prvek je, krom zvlhčení horkých dní, určen především pro dovádění malých dětí a trysky jsou uzpůsobeny tomu, aby jejich hrátky vydržely. I toto je součástí zkušebního provozu.

]]>
Thu, 02 Jul 2020 14:11:37 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10178/61/Vodni-prvek-na-predmesti-Hlinik.html
Změna obecně závazné vyhlášky o nočním klidu v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10177/61/Zmena-obecne-zavazne-vyhlasky-o-nocnim-klidu-v-Treboni.html Zastupitelé schválili změnu respektive rozšíření Obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu v Třeboni. Stávající vyhláška je nastavena tak, že definuje začátek doby nočního klidu a v příloze je výčet zvlášť významných akcí, které mají dovoleno tuto dobu porušit. Jedná se o akce, které mají přínos pro kulturní život ve městě a obohacení nabídky pro cestovní ruch. Jedná se například o akce jako je Otevírání lázeňské sezóny, Zažít Třeboň jinak, Hudební festival Okolo Třeboně, Historické slavnosti Jakuba Krčína či Třeboňská nocturna.

Na městský úřad byla doručena žádost o zařazení nové jednodenní akce na městské pláži Třeboň, kterou by pronajímatelé a provozovatelé pláže rádi uspořádali každoročně vždy druhou sobotu v měsíci srpnu. Trvání akce bude časově omezeno do 24:00.

Zastupitelé schválili zařazení do přílohy obecně závazné vyhlášky. Pořadatel ve své žádosti uvedl, že v daný termín bude na pláži celodenní program pro děti i dospělé. Uspořádají se závody v paddleboardu v různých věkových kategoriích a děti si budou moci hrát a soutěžit. Konkrétní program se stále upřesňuje.

]]>
Thu, 02 Jul 2020 11:31:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10177/61/Zmena-obecne-zavazne-vyhlasky-o-nocnim-klidu-v-Treboni.html
Wellness centrum a saunový provoz v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10176/61/Wellness-centrum-a-saunovy-provoz-v-Treboni.html Zastupitelstvo vyslovilo zelenou pro rozšíření provozu lázní Aurora v rámci projektu wellnesscentra o saunový provoz. Realizace tohoto velkého projektu je ohodnocena na 190 mil. Kč. včetně DPH. Schváleno bylo i spolufinancování resp. návrh na způsob financování staveb v rámci celého projektu. Loni v květnu byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření wellness centra, které navazuje na východní křídlo lázní Aurora a bude umístěno na stávající travnaté ploše mezi krytým bazénem, ulicí Lázeňská, oplocením stávajícího parkoviště a pěší komunikací. Předmětem rozšíření bude výstavba relaxačního bazénu, kondičního (plaveckého) bazénu, bazénu pro děti a vířivky. Celková plocha vodní hladiny čítá 836,7 m2. Dále byla do akce zahrnuta výstavba provozních a technologických objektů zahrnujících restauraci se zázemím, šatny, sprchy, WC, ošetřovnu, místnost plavčíka, vstupní objekt, podzemní úpravnu bazénové vody, osvětlení a ozvučení areálu.

Dlouhodobým záměrem lázní je vybudování saunového provozu a rehabilitačních prostor. Předpoklad je dvoupodlažní stavba vybavená několika saunami o různých teplotách, rozměrech a vybavení. Zřízen bude vstupní vestibul propojený se stávající chodbou v budově lázní a novým wellness centrem ale i se samostatným vstupem pro veřejnost. V budově bude výtah, odpočinková místnost a sociální zázemí.

Z předpokládaných a schválených 190 mil. Kč. včetně DPH bude použito na výstavbu rozšíření wellness centra částka odhadem 140 mil. Kč a na výstavbu saunového provozu je předpokládaná částka 50 mil. Kč. Skutečné částky budou známy po provedených soutěžích na výběr zhotovitelů. Náklady bude hradit společně město a Slatinné lázně Třeboň. Nyní se připravuje na základě schválení smlouva o společném zadávání.

]]>
Thu, 02 Jul 2020 11:30:24 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10176/61/Wellness-centrum-a-saunovy-provoz-v-Treboni.html
Pozemek proti Krčínovu domu v Třeboni zná svého majitele https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10175/61/Pozemek-proti-Krcinovu-domu-v-Treboni-zna-sveho-majitele.html Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém předposledním jednání záměr prodeje pozemku o výměře 160 m2 parcelní číslo KN 33/1 v Krčínově ulici proti Krčínovu domu. Forma prodeje se uskutečnila obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 1,6 mil. Kč bez DPH. Tento pozemek se nachází v historické části města a je dlouhodobě nevyužívaný. Jedná se o poslední nezastavěnou pozemkovou parcelu, která je územním plánem města Třeboně určená k funkčnímu využití dle kategorie jako „plocha smíšená obytná – městské jádro (SM)“. V termínu pro podání byly doručeny 4 nabídky. Zastupitelstvo na svém posledním jednání schválilo prodej za nejvyšší nabízenou cenu ve výši 2,06 mil. Kč.

]]>
Thu, 02 Jul 2020 11:29:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10175/61/Pozemek-proti-Krcinovu-domu-v-Treboni-zna-sveho-majitele.html
Dotace pro třeboňské hasiče https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10174/61/Dotace-pro-trebonske-hasice.html Třeboňská požární stanice, která je dislokovaným pracovištěm Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, získala 100 tis. Kč. Zastupitelé města schválili uvolnění této částky, která bude sloužit na dovybavení cisternové automobilové stříkačky. „Pokud bychom tuto částku hasičům neposkytli, poté by nebylo vozidlo schopno provozu s ohledem na fakt, že by nesplňovalo požadované technické podmínky pro požární techniku. Tím bychom ohrozili akceschopnost.“ doplnil informaci starosta města Jan Váňa. 

]]>
Thu, 02 Jul 2020 11:28:25 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10174/61/Dotace-pro-trebonske-hasice.html
Město podpoří třeboňské podnikatele https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10173/61/Mesto-podpori-trebonske-podnikatele.html Na základě rozhodnutí zastupitelstva města získá Jihočeská hospodářská komora finanční částku 75 tis Kč pro svou oblastní kancelář v Třeboni. Zastupitelé byli seznámeni s plánem činnosti kanceláře, v kterém se kancelář zavázala k aktivitám spojeným s posílením členské základny a rozšiřováním nabízených služeb podnikatelům. Ti budou mít možnost navštívit odborné semináře a získávat aktuální informace z podnikatelské sféry. „Aktivity oblastní kanceláře JHK vítám. Zaměřují se na vzdělávací akce, pořádají diskuze a tzv. kulaté stoly, odkud přichází řada podnětů a zajímavých myšlenek.“ uvedl starosta Jan Váňa.

Oblastní kancelář má na základě smlouvy ve své náplni i spolupráci na projektech města, členství v komisi Zdravé město, spolupráci s úřadem práce a třeboňskými školami.

]]>
Thu, 02 Jul 2020 11:27:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10173/61/Mesto-podpori-trebonske-podnikatele.html
Další vlna podpory sociálních služeb v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10172/61/Dalsi-vlna-podpory-socialnich-sluzeb-v-Treboni.html Zastupitelé města Třeboně schválili poskytnutí několika dotací zaměřených na podporu sociálních služeb v Třeboni. Na základě podaných žádostí byly předloženy materiály na radu města a následně do zastupitelstva. Podpory se tak dočká několik subjektů.

Jedním z podpořených je Oblastní charita Třeboň, která získá 85 tis. Kč. Z této částky půjde 40 tis. Kč na činnost Občanské poradny a 45 tis. pro Sociálně terapeutickou dílnu Motýl. Občanská poradna poskytuje pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací například dluhové poradenství a to diskrétně a bezplatně. Dle odhadů služby poradny využívá 130 občanů z Třeboně.  Sociálně terapeutická dílna Motýl se zaměřuje na vytváření  a zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím pracovní terapie u osob se zdravotním postižením. Za uplynulý rok využilo dílnu 27 osob z toho 5 obyvatel Třeboně.

250 tis. Kč získá díky schválené dotaci Hospicová péče sv. Kleofáše. Z této částky bude 200 tis. Kč použito na zajištění provozních činností mobilního hospice, který poskytuje péči o umírající v domácím prostředí. 50 tis. Kč je určeno na zajištění odlehčovacích služeb.

]]>
Thu, 02 Jul 2020 11:26:41 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10172/61/Dalsi-vlna-podpory-socialnich-sluzeb-v-Treboni.html
Hospodaření města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10171/61/Hospodareni-mesta-Trebone.html Celoroční hospodaření města Třeboně bylo předmětem posledního jednání zastupitelstva města. Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem a účetní závěrkou za rok 2019. Hlasováním vyslovili souhlas s předloženými výsledky bez výhrad.

V rámci závěrečného účtu byly projednány údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích. Povinnost schválení těchto dokumentů zastupitelstvem je stanovena zákonem.

Zároveň byl předložen všem zúčastněným výsledek přezkoumání hospodaření města za uplynulý rok, který provádí Krajský úřad Jihočeského kraje. V rámci přezkumu nebyly shledány žádné závažné nedostatky či chyby.

Za všechny údaje uvádíme celkové příjmy za rok 2019 ve výši 354,5 mil. Kč. Oproti tomu celkové výdaje činily částku 287 mil. Kč.

]]>
Thu, 02 Jul 2020 11:25:00 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10171/61/Hospodareni-mesta-Trebone.html
Fórum Zdravého města - anketa https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10170/61/Forum-Zdraveho-mesta---anketa.html Fórum Zdravého města Třeboň v letošním roce proběhne jiným způsobem, než jakým jste byli dosud zvyklí. Prvním krokem k vyjádření názoru občanů je níže uvedená anketa, sestavená z požadavků občanů nadefinovaných při předchozích ročnících Fóra Zdravého města. Jedná se o požadavky, které se dostaly do tzv. top 20, ale nedostaly se mezi ověřené problémy a tudíž nebyly řešeny. Po vyhodnocení této ankety dojde k uspořádání veřejného projednání a hlasování o daných problémech, které vzejdou z uvedené ankety.

Cílem Fóra Zdravého města je dát občanům města Třeboně prostor, aby se mohli vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, zajistit, aby byli spokojeni s místem, kde žijí.

Prosíme, abyste na anketním lístku označili maximálně jednu možnost z každé oblasti, tedy buď vybrat jeden z navrhovaných problémů, či dopsat svůj vlastní požadavek. Při veřejném projednání pak bude do hlasování zahrnuta varianta s největším počtem hlasů z každé oblasti.

Vyplněný anketní lístek je možné vhodit do schránky na sběrných místech, kterými jsou podatelna Městského úřadu Třeboň, Turistické a informační centrum Třeboň, Městská knihovna Třeboň, čekárna Lékařské služby první pomoci Třeboň a vestibul pošty. Na každém sběrném místě jsou k dispozici i anketní lístky k vyplnění.

Anketní lístek je dostupný také v elektronické podobě zde. Vyplněný anketní lístek je pak možné zaslat na e-mailovou adresu petra.mejdrechova@mesto-trebon.cz.

Anketa je samozřejmě anonymní a je otevřená pro vaše náměty do 30. září 2020.

Děkujeme, že nám pomáháte utvářet naši společnou budoucnost.

]]>
Wed, 01 Jul 2020 17:06:15 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10170/61/Forum-Zdraveho-mesta---anketa.html
Termíny konání akcí v roce 2020 v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10169/61/Terminy-konani-akci-v-roce-2020-v-Treboni.html Wed, 01 Jul 2020 15:50:36 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10169/61/Terminy-konani-akci-v-roce-2020-v-Treboni.html Závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2019 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10168/61/Zaverecny-ucet-mesta-a-ucetni-zaverka-za-rok-2019.html Wed, 01 Jul 2020 14:56:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10168/61/Zaverecny-ucet-mesta-a-ucetni-zaverka-za-rok-2019.html Rozhodnutí Společné povolení VV - Novostavba RD Hrachoviště na p.č. 957/13 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10167/61/Rozhodnuti-Spolecne-povoleni-VV---Novostavba-RD-Hrachoviste-na-p-c-957-13.html Wed, 01 Jul 2020 14:33:17 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10167/61/Rozhodnuti-Spolecne-povoleni-VV---Novostavba-RD-Hrachoviste-na-p-c-957-13.html VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení k prodloužení platnosti stavebního povolení - Chlum u Třeboně - rekonstrukce vodovodu Na Zájezku https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10165/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-k-prodlouzeni-platnosti-stavebniho-povoleni---Chlum-u-Trebone---rekonstrukce-vodovodu-Na-Zajezku.html Wed, 01 Jul 2020 14:29:49 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10165/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-k-prodlouzeni-platnosti-stavebniho-povoleni---Chlum-u-Trebone---rekonstrukce-vodovodu-Na-Zajezku.html Dětské hřiště ve Vrchlického ulici https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10166/61/Detske-hriste-ve-Vrchlickeho-ulici.html U panelových domů ve Vrchlického ulici byly odstraněny herní prvky dětského hřiště. Jednalo se o řetězovou houpačku a kovovou přelézačku. Tyto prvky již neodpovídaly současným předpisům pro zařízení dětských hřišť, proto byly revizním technikem navrženy k odstranění z herního prostoru s ohledem na bezpečnost dětí.

]]>
Wed, 01 Jul 2020 14:29:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10166/61/Detske-hriste-ve-Vrchlickeho-ulici.html
Oznámení záměru dispozice s majetkem města - schváleno RM 27.04.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10164/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta---schvaleno-RM-27-04-2020.html Wed, 01 Jul 2020 14:18:52 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10164/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta---schvaleno-RM-27-04-2020.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - k.ú. Suchdol n/Luž. https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10163/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---k-u-Suchdol-n-Luz.html Tue, 30 Jun 2020 12:28:02 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10163/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---k-u-Suchdol-n-Luz.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Mláka - Oprava vozovky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10162/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-v-k-u-Mlaka---Oprava-vozovky.html Tue, 30 Jun 2020 12:04:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10162/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-v-k-u-Mlaka---Oprava-vozovky.html ZÁPIS ZE 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 23.06.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10161/61/ZaPIS-ZE-44-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-23-06-2020.html Tue, 30 Jun 2020 09:21:09 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10161/61/ZaPIS-ZE-44-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-23-06-2020.html USNESENÍ ZE 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ DNE 23.06.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10159/61/USNESENi-ZE-44-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-DNE-23-06-2020.html Tue, 30 Jun 2020 09:12:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10159/61/USNESENi-ZE-44-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-DNE-23-06-2020.html Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 17.7.2020 - část ul.Daskabát - čp.1120 a p.č.3263/1 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10158/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---17-7-2020---cast-ul-Daskabat---cp-1120-a-p-c-3263-1.html Mon, 29 Jun 2020 12:19:53 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10158/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---17-7-2020---cast-ul-Daskabat---cp-1120-a-p-c-3263-1.html Návrh Územního plánu Cep https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10157/61/Navrh-uzemniho-planu-Cep.html Mon, 29 Jun 2020 11:34:53 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10157/61/Navrh-uzemniho-planu-Cep.html Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/103, Halámky-České Velenice https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10156/61/Verejna-vyhlaska---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-II-103-Halamky-ceske-Velenice.html Fri, 26 Jun 2020 12:11:14 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10156/61/Verejna-vyhlaska---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-II-103-Halamky-ceske-Velenice.html Letní třeboňská linka https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10147/61/Letni-trebonska-linka.html Od soboty 27. června 2020 začnou pro cestující opět fungovat letní linky cyklobusů. Cestující tak mají možnost se pohodlně a bez aut dostat do všech koutů Jihočeského kraje. Třeboňská letní linka jede z Třeboně přes Majdalenu a Chlum u Třeboně na Staňkov. Z Třeboně je pak také možné využít i Zelenou linku, která jede z Českých Budějovic, přes Třeboň, Jindřichův Hradec, Slavonice až do Dačic.

Jízdné se řídí kilometrickým tarifem nebo je možné využít výhodnou jihočeskou jízdenku, která umožňuje celodenní cestování po Jihočeském kraji. V průběhu letních prázdnin tato jízdenka platí pro 2 dospělé osoby a 3 děti do 15 let. Jízdenku je možné využít v autobusech, vlacích i MHD.

Za přepravu kol se platí jen v prvním spoji, zbytek dne je kolo přepravováno zdarma. Při zpáteční cestě následující den se kola přepravují také zdarma, ovšem je nutné předložit první jízdenku.

Podrobnější informace k jízdním řádům i k výhodné jízdence naleznete na webových stránkách www.jikord.cz/cyklobusy a www.jihoceskajizdenka.cz.

Jízdní řád Třeboňské linky naleznete zde

Jizdní řád Zelené linky naleznete zde

]]>
Fri, 26 Jun 2020 11:20:38 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10147/61/Letni-trebonska-linka.html
Oznámení - záměr nájmu bytu č.21 o velikosti 1+1 čp. 2/II v ul. Chelčického https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10143/61/Oznameni---zamer-najmu-bytu-c-21-o-velikosti-1-1-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho.html Thu, 25 Jun 2020 16:20:28 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10143/61/Oznameni---zamer-najmu-bytu-c-21-o-velikosti-1-1-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho.html Město Třeboň poskytne slevu 30% z nájmu podnikatelům https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10155/61/Mesto-Trebon-poskytne-slevu-30-z-najmu-podnikatelum.html Thu, 25 Jun 2020 12:36:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10155/61/Mesto-Trebon-poskytne-slevu-30-z-najmu-podnikatelum.html Nová základní škola v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10154/61/Nova-zakladni-skola-v-Treboni.html Rada města schválila na svém posledním jednání uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání. Tímto se pronajme budova bývalé Základní umělecké školy, která má nové sídlo. Do budovy v Hradební ulici se nastěhuje Základní škola Světoplavci. Tato škola využije pronájem plochy o výměře 711 m2. Na dřívějších jednáních rady byla projednána a schválena smlouva o budoucí smlouvě pro tuto školu. V době žádosti o pronájem neměli všechna potřebná povolení a oprávnění od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nyní vše doplnili a radním nebránilo nic v tom, aby schválili pronájem budovy. Nová škola Světoplavci se zaměřuje na odlišný způsob výuky. Děti se učí v menších skupinách, sestavují si vlastní učební rozvrh a plán, tráví více času mimo učebny hlavně v přírodě a učí se na příkladech reálných životních situací.

]]>
Thu, 25 Jun 2020 12:35:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10154/61/Nova-zakladni-skola-v-Treboni.html
Město Třeboň podpoří Nadaci Jihočeské cyklostezky https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10153/61/Mesto-Trebon-podpori-Nadaci-Jihoceske-cyklostezky.html Radní města schválili poskytnutí daru ve výši 10 tis. Kč Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace. Tato částka je každoročním příspěvkem nadaci a je s ní v rozpočtu počítáno i pro letošek.

]]>
Thu, 25 Jun 2020 12:34:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10153/61/Mesto-Trebon-podpori-Nadaci-Jihoceske-cyklostezky.html
Přijetí krajských dotací pro Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10151/61/Prijeti-krajskych-dotaci-pro-Trebon.html Město Třeboň získá do svého rozpočtu dvě dotace od Jihočeského kraje na základě úspěšně podaných žádostí o finanční podporu. V prvním případě radní schválili přijetí finanční částky ve výši 70 tis. Kč, které jsou určeny na realizaci projektu Historické slavnosti Jakuba Krčína. „Celkově se předpokládají náklady na tuto akci ve výši 230 tis. Kč včetně DPH. Žádali jsme o 197 tis. Kč, což byla výše uznatelných výdajů. Kraj významně krátil své dotační zdroje s ohledem na pandemii, tudíž jsme rádi i za těchto poskytnutých 70 tis. Kč. Slavnosti se uskuteční v upraveném rozsahu jednoho dne tak, abychom reflektovali opatření, která budou platná pro pořádání kulturních akcí.

Druhá dotace schválená radními k přijetí do rozpočtu města je ve výši 25 tis. Kč. Tato částka bude dorovnána částkou 12 tis. Kč coby vlastní podíl města a celkově bude použita na realizaci Jihočeského festivalu zdraví Třeboň 2020. Tématem festivalu letošního ročníku bude péče o dvojčata.

]]>
Thu, 25 Jun 2020 12:33:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10151/61/Prijeti-krajskych-dotaci-pro-Trebon.html
Oznámení - Záměr pronájmu části pzemku p.č. 765/1 Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10152/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-casti-pzemku-p-c-765-1-Trebon.html Thu, 25 Jun 2020 12:33:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10152/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-casti-pzemku-p-c-765-1-Trebon.html Ředitel ZŠ Sokolská obhájil svou funkci https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10150/61/reditel-Zs-Sokolska-obhajil-svou-funkci.html Rada města jmenuje do funkce ředitele ZŠ Sokolská pana Mgr. Ivana Rokose s účinností od 01.08.2020.  Dřívější zasedání rady schválilo vypsání konkurzu na funkci ředitele. Toto konkurzní řízení má přísná pravidla stanovená zákonem. Uchazeči se mohli do poloviny května přihlásit. „Od uchazečů se očekávala znalost pedagogických a odborných aspektů spojených s výkonem funkce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání, organizační a řídící schopnosti a v neposlední řadě jasná vize rozvoje školy. Přihlásil se jediný uchazeč a to stávající ředitel školy. Výběrová komise  posuzovala jím předloženou koncepci rozvoje školy.“ dodala místostarostka Ing. Grammetbauerová.

]]>
Thu, 25 Jun 2020 12:32:34 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10150/61/reditel-Zs-Sokolska-obhajil-svou-funkci.html
Město Třeboň si i letos objedná přezkoumání hospodaření u krajského úřadu https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10149/61/Mesto-Trebon-si-i-letos-objedna-prezkoumani-hospodareni-u-krajskeho-uradu.html Město Třeboň jako územní samosprávný celek má stejně jako jiné obce podle Zákona o obcích a dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zákon uvádí, že město může požádat o přezkoumání hospodaření krajský úřad, nebo zadá přezkoumání auditorovi, či auditorské společnosti.

„O zvolené variantě musíme informovat Krajský úřad Jihočeského kraje do konce června. Hospodaření města za roky 2012, 2013 a 2014 přezkoumával auditor, v období 2015-2019 provedl přezkum Krajský úřad, který jej poskytuje bezplatně.“ dodal starosta města Jan Váňa. ]]>
Thu, 25 Jun 2020 12:31:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10149/61/Mesto-Trebon-si-i-letos-objedna-prezkoumani-hospodareni-u-krajskeho-uradu.html
Další šance na bydlení pro seniory v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10148/61/Dalsi-sance-na-bydleni-pro-seniory-v-Treboni.html Radní města Třeboně na svém posledním zasedání schválili zveřejnění záměru nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v Chelčického ulici č.p. 2/II (druhá budova tzv. DPS 2). Dispozičně se jedná o byt 1+1 s číslem 21 a s výměrou 42,4 m2. Měsíční nájemné je ve výši 1 997,- Kč za plochu a úhrada za vybavení bytu  v podobě kuchyňské linky, sporáku a digestoře v částce 150,- Kč měsíčně. Byt byl zrekonstruován na náklady města a to ve výši 54 tis. Kč. Vhodný je pro dvě osoby.

Podmínkou pro zájemce je, že musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech. Stejně tak je možné, aby zde měli bydliště jejich rodinní příslušníci.

Výběr nájemce bude uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS.

„Záměr bude zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Thu, 25 Jun 2020 12:29:17 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10148/61/Dalsi-sance-na-bydleni-pro-seniory-v-Treboni.html
Výzva VV provozovatele vraku - Odstranění vraku FORD KA CBT 51-12 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10146/61/Vyzva-VV-provozovatele-vraku---Odstraneni-vraku-FORD-KA-CBT-51-12.html Thu, 25 Jun 2020 11:22:25 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10146/61/Vyzva-VV-provozovatele-vraku---Odstraneni-vraku-FORD-KA-CBT-51-12.html Rozpočtová opatření schválená do 23.06.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10145/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-23-06-2020.html Thu, 25 Jun 2020 10:53:02 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10145/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-23-06-2020.html Provozní doba sběrného dvora https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10144/61/Provozni-doba-sberneho-dvora.html Sběrný dvůr provozovaný Technickými službami Třeboň funguje v plném rozsahu.

Provozní doba:

Úterý  - Čtvrtek 7:00 - 10:45 hod 11:30 - 15:45 hod
Pátek 7:00 - 10:45 hod 11:30 - 17:45 hod
Sobota 7:00 - 11:15 hod  

Více informací naleznete zde:

http://www.ts-trebon.cz/nase-sluzby/provoz-sberoveho-dvora

]]>
Thu, 25 Jun 2020 10:48:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10144/61/Provozni-doba-sberneho-dvora.html
Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí II. https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10142/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci-II.html zde. ]]> Wed, 24 Jun 2020 14:02:07 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10142/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci-II.html Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí II. https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10141/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci-II.html Wed, 24 Jun 2020 14:01:06 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10141/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci-II.html Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí II. https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10140/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci-II.html Wed, 24 Jun 2020 13:58:14 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10140/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-skolstvi-a-socialnich-veci-II.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Hrachoviště v rámci modernizace sil. II/154 Třeboň - Hrachoviště https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10138/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-obci-Hrachoviste-v-ramci-modernizace-sil-II-154-Trebon---Hrachoviste.html Tue, 23 Jun 2020 08:29:35 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10138/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-obci-Hrachoviste-v-ramci-modernizace-sil-II-154-Trebon---Hrachoviste.html VV - Oznámení o návrhu stnovení místní úpravy provozu na MK - osazení svislých dopravních značek https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10137/61/VV---Oznameni-o-navrhu-stnoveni-mistni-upravy-provozu-na-MK---osazeni-svislych-dopravnich-znacek.html Tue, 23 Jun 2020 08:25:08 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10137/61/VV---Oznameni-o-navrhu-stnoveni-mistni-upravy-provozu-na-MK---osazeni-svislych-dopravnich-znacek.html ZÁPIS ZE 43.JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 18.06.2020 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10135/61/ZaPIS-ZE-43-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-06-2020---MIMOraDNe.html Mon, 22 Jun 2020 16:33:48 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10135/61/ZaPIS-ZE-43-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-06-2020---MIMOraDNe.html USNESENÍ ZE 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 18.06.2020 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10134/61/USNESENi-ZE-43-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-06-2020---MIMOraDNe.html Mon, 22 Jun 2020 16:30:29 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10134/61/USNESENi-ZE-43-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-06-2020---MIMOraDNe.html Rozhodnutí - St. povolení - I/24 Tušť - průtah https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10132/61/Rozhodnuti---St-povoleni---I-24-Tust---prutah.html Mon, 22 Jun 2020 14:56:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10132/61/Rozhodnuti---St-povoleni---I-24-Tust---prutah.html Třeboňská Beseda má nového nájemníka https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10131/61/Trebonska-Beseda-ma-noveho-najemnika.html Již je známý nový nájemník Besedy, který začne fungovat od září tohoto roku. O prostory a jejich podnájem projevili zájem čtyři uchazeči. Tito zájemci byli lázněmi osloveni, aby předložili nabídky. Hodnotící komise prostudovala dostupné podklady. Nejvýhodnější nabídka byla předložena panem Voldřichem, který je současným provozovatelem restaurace Beseda. Posuzováno bylo několik kritérií, prioritně nabízená cena, podnikatelský záměr a  reference. Na základě těchto kritérií komise navrhla jako nejvhodnějšího kandidáta pana Voldřicha. Jeho nabídka byla s nejvyšší cenou, odpovídajícím záměrem a s ohledem na to, že dlouhodobě provozuje restauraci, je zde dostatečná záruka úspěšného pokračování provozu celé Besedy.

]]>
Mon, 22 Jun 2020 14:52:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10131/61/Trebonska-Beseda-ma-noveho-najemnika.html
ZÁPIS ZE 42.JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 09.06.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10127/61/ZaPIS-ZE-42-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-06-2020.html Tue, 16 Jun 2020 13:51:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10127/61/ZaPIS-ZE-42-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-06-2020.html USNESENÍ ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 09.06.2020 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10126/61/USNESENi-ZE-42-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-06-2020.html Tue, 16 Jun 2020 13:47:21 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10126/61/USNESENi-ZE-42-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-06-2020.html Rekonstrukce veřejného prostranství na Palackého náměstí https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10123/61/Rekonstrukce-verejneho-prostranstvi-na-Palackeho-namesti.html V pondělí 15.06. se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného prostranství před nákupním centrem Hliník. Členové vedení města přestřižením pásky pomyslně otevřeli tento prostor.
Práce prováděné na revitalizaci se zrealizovaly během třech měsíců. Úprav bylo mnoho. Položily se nové povrchy a vznikly dvě části prostoru. V jedné bude možno relaxovat a druhou část tvoří komunikace zkracující pohyb. Zpevněné plochy jsou materiálově, barevně a velikostně odlišeny. Relaxační část jsme vybavili novým mobiliářem a pomyslnou třešničkou na dortu je vodní prvek, který dotvoří relaxační zónu a poskytne osvěžení pro období horka. Technologie vodního prvku umožní výtrysky napěněného proudu vody, mlžícího systému a efekty tryskání budou měněny v závislosti na nastavení řídícího softwaru. Zkrášlení se neobejde bez zeleně. Nově vznikly dva větší smíšené ostrůvky, v každém z nich jsou vysázeny dva stejné druhy listnatých stromů (dřezovce a platany) s možností regulování jejich koruny, keře, letničky, trvalky a trávy. Kolem solitérního stromu (ginkgo biloby) v blízkosti stávajících hodin je vytvořen kruhový trvalkový záhon a kruhová lavička. Na stávající stojan s hodinami je osazeno vyrobené zařízení s USB koncovkami sloužící pro nouzové dobíjení mobilních telefonů.

]]>
Tue, 16 Jun 2020 10:35:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10123/61/Rekonstrukce-verejneho-prostranstvi-na-Palackeho-namesti.html
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu budovy čp. 2/II, Chelčického ul. https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10121/61/Zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-v-objektu-budovy-cp-2-II-Chelcickeho-ul.html Mon, 15 Jun 2020 10:08:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/text/news/10121/61/Zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-v-objektu-budovy-cp-2-II-Chelcickeho-ul.html