Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Změny a doplnění údajů

Vyřizuje: odbor dopravy

Právní postup vyřízení je určen: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Držitel řidičského průkazu je povinen všechny změny povinně zapisovaných údajů uvedených v ŘP oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Pak si podá žádost o vydání nového ŘP nebo mezinárodního ŘP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Tiskopisy žádosti lze vyzvednout na pracovišti evidence řidičů (přízemí Městského úřadu v Třeboni).

Je nutné použít originál žádosti, žádost nesmí být přehýbána, zmačkána, deformována. Poškozené žádosti budou vyřazeny.

K žádosti se přikládá doklad totožnosti (pas nebo OP), dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní ŘP, případně záznam profesní způsobilosti.

Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání nového ŘP je 20 dnů. Žádost o vydání nového MŘP se vyřizuje bezodkladně.

Poplatky:
Žádost o změnu údajů v ŘP či MŘP (vydání nového ŘP či MŘP): 200 Kč
Žádost z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, případně z jiného osobního důvodu: 200 Kč
Žádost o vydání řidičského průkazu ve lhůtě 5 pracovní dnů: 700 Kč.

V případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění můžou být uloženy sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

«Související odkazy

Partnerství