Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Přihlášení vozidla

Kompetence: odbor dopravy
Referent: Šedivá Zuzana tel: 384 342 130, email: zuzana.sediva@mesto-trebon.cz, č.dv.: 115, Hélová Milena tel: 384 342 131, email: milena.helova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 115Trojanová Renata tel: 384 342 129, email: renata.trojanova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 115
Kde vyřídit: na pracovišti evidence vozidel, kancelář č. 115
Platný předpis: Zákon č. 56/2001 Sb., zákon č. 226/2006 Sb.

Jaká vozidla registraci podléhají:

 • silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
 • zvláštní vozidla která jsou vyrobena k jiným účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., k provozu na pozemních komunikacích schválena.
 • Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, přípojné vozidlo nebo zvláštní vozidlo (dále jen “vozidlo”) je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce (dále jen “žadatel”).

Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj (vozidlo patřící do kategorie S), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka.

Kdo je provozovatel

Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje vozidlo a je současně vlastníkem vozidla oprávněna k provozování vozidla.

Jaké vozidlo lze do registru vozidel zapsat

 • jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, zjednodušeně řečeno má technický průkaz silničního motorového a přípojného vozidla nebo technický průkaz zvláštního vozidla (dále jen “technický průkaz”) a platnou  technickou prohlídku
 • je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla
 • byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.

Přihláška k registraci vozidla na předepsaném tiskopisu musí obsahovat

 • údaj o druhu a kategorii vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu vozidla a číslo schválení technické způsobilosti vozidla,
 • údaje o vlastníkovi vozidla,
 • údaje o provozovateli vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem vozidla.

K přihlášce vozidla k registraci žadatel přiloží

 • technický průkaz vozidla,
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o  vozidlo, které již bylo provozováno,
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo (znějící na jméno přihlašujícího),
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (originál „zelené karty“),
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie.

Žadatel uhradí při registraci vozidla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tabulku s registrační značkou je provozovatel vozidla povinen umístit na vozidlo.

Co to je evidenční kontrola

Evidenční kontrola vozidla je kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

«Související odkazy

Partnerství