Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Stříbřec

Územní plán Stříbřec

V současné době je platný Územní plán Stříbřec a Změna č. 1 Územního plánu Stříbřec. Územní plán Stříbřec byl vydán Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 02.09.2009, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.9.2009; Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny. Níže je zveřejněn právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP Stříbřec. 

Právní stav po vydání Změny č. 1 Územního plánu Stříbřec 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Stříbřec

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložena u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň;
  • obce Stříbřec;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

_____________________________________________________________________

Změna č. 3 Územního plánu Stříbřec (pořizováno zkráceným postupem)

Zastupitelstvo obce Stříbřec svým usnesením ze dne 01.12.2021 rozhodlo o pořízení změny č. 3 ÚP Stříbřec, která vychází ze schválené zprávy o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021 a schváleného dodatku zprávy. 

Pořizovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.

Zpracovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Ing. Vlastimil Smítka.

_____________________________________________________________________

Změna č. 2 Územního plánu Stříbřec (pořizováno zkráceným postupem)

V současné době je pořizována Změna č. 2 ÚP Stříbřec, která se týká změny pozemku p. č. 67/2 v k. ú. Libořezy. O pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 12 ze dne 26.06.2020. 

Zpracovatelem je společnost Uplan s. r. o. zastoupená Ing. Vlastimilem Smítkou. Pořizovatelem je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu. 

Dne 23.09.2021 od 13:00 hod. se na obecním úřadě ve Stříbci (č. p. 149) bude konat veřejné projednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Stříbřec. Veřejné projednání bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními v době konání veřejného projednání. Při účasti na veřejném projednání se účastník musí řídit pokyny pořizovatele (např. ochrana úst a dýchacích cest, držení rozestupů, aj..)

Podle § 173 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec, jej není reálné v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce. Ve lhůtě do 17.09.2021 je možné se s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec seznámit: 

- v tištěné podobě na městském úřadu v Třeboni, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, č. dveří 219, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (kontaktní osoba – Ing. Dita Králová, 384 342 169);

- v tištěné podobě na Obecním úřadě Stříbřec, během jeho úředních hodin v pondělí od 9:00 do 14:00 hodin a ve středu od 13:00 do 18:00 hodin;

- v elektronické podobě na webových stránkách Městského úřadu Třeboň: http://www.mestotrebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/stribrec.html;

- v elektronické podobě na webových stránkách obce Stříbřec: https://www.stribrec.cz/ 2

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň). K později uplatněným námitkám/připomínkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Změna č. 2 ÚP Stříbřec - návrh pro veřejné projednání

________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 2. zpráva o uplatňování za období 2017 - 2021

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 01.12.2021 usnesením č. 8.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC za období 2017-2021 (tzv. 2. zpráva)

Dne 08.06.2022 svým usenesením 3/2022 zastupitelstvo obce Stříbřec schválilo dodatek ke Zprávě o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021.  

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 1. zpráva o uplatňování za období 2009 - 2013

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 17.12.2014 usnesením č. 9.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona:

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN STŘÍBŘEC - ZASTAVITELNÁ PLOCHA L7

Zastupitelstvo Obce Stříbřec svým usnesením č. 5 ze dne 04.09.2019 vydalo Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, která je zveřejěna na kamenných i elektronických úředních deskách MěÚ v Třeboni a OÚ ve Stříbci.

«Související odkazy

Partnerství