NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN CEP

Započaly práce na NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU CEP.

Pořizovatel vypracoval Doplňující průzkumy a rozbory a na jejich základě zpracoval Návrh zadání územního plánu Cep.
Zadání Územního plánu Cep schválilo zastupitelstvo obce Cep svým usnesením 7/2019 ze dne 29.05.2019. V současné době je zpracováván návrh Územního plánu Cep pro společné jednání. 

Zastupitelstvo obce Cep určilo jako pořizovatele Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení územního plánování, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Zpracovatelem nového územního plánu je Projektový ateliér AD, s. r. o., se sídlem Husova 4, 370 01 České Budějovice, zastoupený Ing. arch. Jaroslavem Daňkem.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP CEP

V souladu s § 50 stavebního zákona proběhlo dne 20.08.2020 společné jednání o návrhu ÚP Cep. 

Do návrhu ÚP Cep pro společné jednání je možné nahlédnout zde.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP CEP

V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona proběhlo dne 09.02.2022 veřejné projednání o návrhu ÚP Cep. 

Návrh Územního plánu Cep pro veřejné projednání je dostupný zde.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP CEP

V souladu s § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona proběhlo dne 03.10.2022 opakované veřejné projednání o návrhu ÚP Cep. 

Do návrhu ÚP Cep pro opakované veřejné projednání je možné nahlédnout zde.

VYDÁNÍ ÚP CEP

V souladu s § 54 stavebního zákona zastupitelstvo obce Cep, svým usenesením č. 8 (ze zápisu č. 7/2022) ze dne 30.11.2022, schválilo a vydalo Územní plán Cep. Dne 05.12.2022 byla vyvěšena veřejná vyhláška o vydání Územní plánu Cep (opatřením obecné povahy). Patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky nabývá Územní plán Cep účinnosti.
Podle § 172 odst. 2) správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu písemností Územního plánu Cep, jej není reálné zveřejnit na úřední desce, a proto je možné do této dokumentace nahlédnout v termínu od data doručení této vyhlášky po dobu 15 dnů na obecním úřadě Cep, během jeho úředních hodin v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 h a ve středu od 18:00 do 19:00 hodin. (v jiné dny dle domluvy na tel.: 724 524 544) nebo na Městském úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, během jeho úředních hodin (pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin; úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a pátek od 8:00 do 12:00 hodin (kancelář č. 219). Dále je Územní plán Cep zveřejněn pomocí dálkového přístupu na webových stránkách městského úřadu Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/cep.html a webových stránkách obce Cep https://www.obeccep.cz/.
Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Územní plán Cep účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Po nabytí účinnosti je možné do Územního plánu Cep nahlížet na Obecním úřadě Cep, na úřadě územního plánování v Třeboni, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, na obecném stavebním úřadě v Třeboni, a na krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v Českých Budějovicích. Dále pak na webových stránkách městského úřadu Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/cep.html v elektronické podobě.

Územní plán Cep - verze pro vydání a nabytí účinnosti

_________________________________________________________

Územní plán obce Cep

V současné době je platný Územní plán obce Cep (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.5.2006).

údaje o vydaném územním plánu obce Cep:

Územní plán obce Cep byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.5.2006 a nabyl účinnosti dne 29.5.2006

Územní plán obce Cep je uložen:

_________________________________________________________________________________________

Změna č. 1 Územního plánu obce Cep

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 ÚPO Cep

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 1 ÚPO Cep:

Změna č. 1 ÚPO Cep byla schválena Zastupitelstvem obce Cep usnesením č. 10 ze dne 06.05.2020. Vydána opatřením obecné povahy 14.05.2020 a nabyla účinnosti dne 29.05.2020.

Změna č. 1 ÚPO Cep je uložena u:

Dokumentace k nahlednutí zde:

Změna č. 1 Územního plánu obce Cep

Úplné znění po Změně č. 1 Územního plánu obce Cep

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Adventní výlet
Aktuality (147)

Adventní výlet

Město Třeboň připravilo na sobotu 3. prosince 2022 výlet na adventní trhy do německého Pasova a Freyungu.
Odjezd autobusu je v 7 hodin od městského úřadu, návrat okolo 20 hodiny.
Cena výletu je 200 Kč za osobu.
Přihlašovat se můžete v TIC na Masarykově náměstí.
 
Adventni výlet
Více informací