Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Cep

Nový územní plán Cep

Započaly práce na NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU CEP.

Pořizovatel vypracoval Doplňující průzkumy a rozbory a na jejich základě zpracoval Návrh zadání územního plánu Cep.

Zadání Územního plánu Cep schválilo zastupitelstvo obce Cep svým usnesením 7/2019 ze dne 29.05.2019. V současné době je zpracováván návrh Územního plánu Cep pro společné jednání. 

__________________________________________________________________

Územní plán obce Cep

V současné době je platný Územní plán obce Cep (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.5.2006).

údaje o vydaném územním plánu obce Cep:

Územní plán obce Cep byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.5.2006 a nabyl účinnosti dne 29.5.2006

Územní plán obce Cep je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřadu Městského úřadu Třeboň
  • Obce Cep
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

_________________________________________________________________________________________

Změna č. 1 Územního plánu obce Cep

V souladu s § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu obce Cep  a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Cep. Veřejné projednání proběhne 06.04.2020 (pondělí) v 15:00 hod. na Obecním úřadě Cep, Cep č. p. 66, 379 01 Třeboň. Změna č. 1 Územního plánu obce Cep je pořizována dle § 55a a § 55b stavebního zákona tj. zkráceným postupem.

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj. do 13.04.2020) dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení ÚP, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) písemně svá stanoviska k návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Cep. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj. do 13.04.2020) uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele. K později uplatněným připomínkám a námitkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně, na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Upozornění:

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Námitky a připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn. že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku;

- p.č. pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká;

- věc, které se námitka připomínka týká;

- odůvodnění námitky či připomínky (proč byla námitka či připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku. 

Formulář námitky/připomínky

Návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Cep pro veřejné projednání je k nahlédnutí zde.

 

 

«Související odkazy

Partnerství