Formuláře žádostí k vyplnění ve formátu *.pdf jsou přístupné i v příslušné sekci webových stránek Ministerstva zemědělství ČR.  

 

Žádosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

 • č. 2: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]
 • č. 3: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 4: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 5: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 6: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 7: Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona]
 • č. 8: Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona]
 • č. 9: Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona]
 • č. 10: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona]
 • č. 12: Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení [§ 94j, § 94q a následující stavebního zákona]
 • č. 14: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
 • č. 15: Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav [§ 15a odst. 3 vodního zákona]
 • č. 16: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]
 • č. 17: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k DČOV potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
 • č. 18: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k DČOV potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
 • č. 19: Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO [§ 15a vodního zákona]
 • č. 20: Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu [§ 30 odst. 6 vodního zákona]
 • č. 21: Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu [§ 58 odst. 3 vodního zákona]
 • č. 22: Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [§ 38 odst. 3 vodního zákona]
 • č. 23: Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu [§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona]
 • č. 24: Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod [§ 23a odst.7 vodního zákona]
 • č. 25: Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla [§ 115 odst. 18 vodního zákona]

 

Žádosti dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 • Žádost č. 6 o společné povolení k vodnímu dílu (společné územní a stavební řízení) [§ 94j nebo 94q stavebního zákona]. Pokud se jedná o vodní dílo vyžadující povolení k nakládání s vodami (např. čistírna odpadních vod, studna, malá vodní nádrž,...), musí být předložena i příslušná žádost o povolení k nakládání s vodami.
 • Žádost č. 16 o společné oznámení záměru (společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) [§ 96a stavebního zákona]. Lze použít pouze pro DČOV do kapacity 50 EO při splnění podmínek § 96 a § 105 stavebního zákona a § 15a vodního zákona.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací