Hlavní zákony:
z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
z. č. 500/2004 Sb., Správní řád
z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
z. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
z. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění
z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
z. č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění


Hlavní vyhlášky:
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na školská zařízení
vyhl. č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací