Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku

Kompetence: odbor životního prostředí

Územní působnost: území města Třeboň včetně místních částí

Referent: Janečková Jitka, Ing. tel: 384 342 174, email: jitka.janeckova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

V případě, že investor má zájem postavit stavbu ve zvdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován jako les, musí požádat o výjimku.

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku: bez poplatku

Doklady, které musím mít sebou

  • Vyplněný formulář
  • Snímek z pozemkové mapy se zákresem navrhované stavby 1:2000 nebo 1:2880
  • Výpis z katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se rozhodnutí týká
  • Výpis z katastru nemovitostí o dotčených lesních pozemcích
  • Vyjádření příslušného lesního odborného hospodáře 
  • Plnou moc investora

Další účastníci řízení: účastníkem je pouze žadatel

Lhůty pro vyřízení: 30 až 60 dnů

Odvolání

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, které je podmíněno závazným stanoviskem dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Sankce při nedodržení: zahájení správní řízení a udělení pokuty

«Související odkazy

Partnerství