Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odnětí ze zemědělského půdního fondu

Kompetence: odbor životního prostředí

Referent: Fliegelová Václava, Ing. tel: 384 342 172, email: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis: Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít - musí požádat o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely. Součástí odnětí jsou i zpevněné plochy, terasy, přístupové a příjezdové komunikace, atd.

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku

Výše poplatku záleží na výměře a bonitě půdy

Splatnost poplatku

Celní správa Jindřichův Hradec

Doklady, které musím mít sebou

  • Kopii katastrální mapy pořízení katastrálním úřadem se zákresem záměru
  • Situační nákres s výměrami odnímaných pozemků nebo jejich částí na podkladě stavební dokumentace
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Vyjádření příslušného stavebního úřadu nebo úřadu územního plánování
  • Vyplněný formulář včetně předběžné bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrhu způsobu jejich hospodárného využití
  • Vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popř. jejich nájemců, v případě, že nežádá vlastník pozemku
  • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejedná-li se o odnětí, při kterém se odvody nevypisují
  • Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o finančních odvodech můžete podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, prostřednictvím Odboru životného prostředí Městkého úřadu Třeboň.

Související soubory

«Související odkazy

Partnerství