Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Městský úřad Třeboň v souvislosti s protiepidemickými opatřeními omezuje svůj provozAktuality

Dotace města Třeboně

Rada města Třeboně schválila na prvním březnovém jednání rozdělení dotací mezi žadatele z různých oblastí. Podporovanými oblastmi byly jako každý rok sport a tělovýchova, ostatní zájmová činnost, kultura, cestovní ruch, sociální služby a v neposlední řadě zdravotnictví. Každou žádost posoudili z formální stránky úředníci, jednotlivé tematické komise pak přerozdělili dotace mezi žadatele a navrhli radním ke schválení. Rada města má kompetence schválit částky do 50 tis. Kč, vyšší sumy schvaluje následně zastupitelstvo města.

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu v Třeboni

Podpora sportu a tělovýchovy je nedílnou součástí pravidelných dotačních titulů, které vypisuje město Třeboň. Celková přidělovaná částka na podporu sportu a tělovýchovy v rámci této výzvy byla ve výši 2 mil. Kč. Zájem o příspěvek na činnost projevily 4 sportovní organizace, o příspěvek na jednorázové akce 6 žadatelů a 1 žadatel se přihlásil o dotaci na reprezentaci města.

Například Sportovní klub SK Boxing Třeboň dle rozhodnutí rady získal na činnost 36 tis. Kč. Na jednorázové akce byly přiděleny částky od 10 do 50 tis. Kč a to například pro TJ Slovan Břilice na fotbalový turnaj Memoriál Jana Tlačila či pořadatel cyklistického závodu Okolo jižních Čech, který získá 50 tis. Kč.

Dotace na podporu kultury v Třeboni

Další z přidělených dotací byly určeny na podporu kultury a cestovního ruchu. Zde se přihlásilo 8 žadatelů. Radní schválili příspěvek na činnost například pro pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna ve výši 15 tis. Kč či divadelní spolek Kajetán a Spolek přátel Třeboně, kteří získají 37,5 tis. Kč. Ostatní příspěvky budou rozděleny až na základě schválení v zastupitelstvu města. Celkově se na tuto oblast bude rozdělovat 665 tis. Kč.

V případě, že se akce neuskuteční s ohledem na opatření spojená s pandemií koronaviru, bude muset pořadatel přidělenou dotaci vrátit.

Dotace na podporu zájmových činností v Třeboni

Na podporu zájmových činností vyčlenilo město pro tuto výzvu 180 tis. Kč. Přihlásilo se 6 žadatelů a dle rozhodnutí tak poputuje příspěvek na činnost například pro Sbor dobrovolných hasičů Břilice ve výši 10 tis. Kč, Senioři ČR – místní organizace Třeboň získá 19 tis. Kč a Baráčníci – Vitoraz Třeboň 40 tis. Kč.

Schválené dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Radní projednávali rovněž dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Na činnost tak získají prostředky ve výši 10 tis. Kč pro každou organizaci, jmenovitě Hospic sv. Jana N. Neumanna, Česká maltézská pomoc, APLA Jižní Čechy a Autis Centrum a 15 tis. Kč poputuje canisterapeutickému sdružení Hafík.

Ulice Sídliště v Třeboni bude zrekonstruována

Radní města Třeboně schválili na prvním březnovém jednání veřejnou zakázku na stavební úpravy části chodníku a ulice Sídliště. Předpokládaná hodnota zakázky je téměř 11 mil. Kč bez DPH. Předmětem úprav bude výměna kanalizace a vodovodu včetně přípojek, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, pojízdné plochy komunikace a parkovací stání. Součástí bude i kompletní výměna plynovodu a překládka trasy sítě elektronických komunikací resp. sdělovacích kabelů, které ale budou realizovat jejich vlastníci (poskytovatelé služeb) ve spolupráci s městem.  Plánovaná doba realizace je 180 dní od zahájení, které je plánováno na 03. 05. 2021. Radní schválili i komisi, která bude hodnotit nabídky od firem, které se přihlásí do výzvy.

Trasa pro třeboňský maraton Compressport

Město Třeboň obdrželo požadavek spolku IONUM, který žádá o výpůjčku parkoviště P10 v Dukelské ulici v Třeboni. Přes toto parkoviště povede trasa třeboňského maratonu Compressport, který je naplánován na 16. 10. 2021. Den před závodem již parkoviště nebude sloužit pro svůj účel, ale pro účel trasy závodu.

„Tento maraton a přidružené závody v podobě půl maratonu a desítky se tu běžely již v předchozích letech a je faktem, že se jedná o vyhledávaný závod, kterého se účastní 2 tisíce běžců. Pořadatelé nepodlehli skepsi a již nyní připravují letošní ročník. Proto podali žádost o zábor parkoviště, které jsme na zasedání rady města vyhověli.“ doplnil k materiálu informaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

Platnost řidičských oprávnění a technických prohlídek je prodloužena

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

Více informací zde:

https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena

Upozornění

Vážení občané,

upozorňujeme, že od 1. března je dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinné nošení respirátorů nebo obdobných prostředků ve všech vnitřních a vnějších prostorech. Povinnost nosit respirátor je pak zejména v prodejnách, provozovnách služeb, veřejné dopravě a oblastech s vyšší koncentrací osob.

Pozor

Látkové roušky již není možné nosit jako adekvátní ochranu nosu a úst.

 

Děkujeme, že dodržujete všechna vyhlášená opatření.

Očkování seniorů v třeboňských domech s pečovatelskou službou

Ve čtvrtek 25. 02. 2021 se povedlo proočkovat seniory z třeboňských domů s pečovatelskou službou (DPS) první várkou vakcíny proti covidu. Ze všech obyvatel projevilo zájem o očkování 63 seniorů. Mobilní tým očkovacího centra jindřichohradecké nemocnice posílený o zdravotníky z Lékařské služby první pomoci Třeboň a Zdravotnické záchranné služby JK - Třeboň provedl očkování ve všech třech budovách DPS. Ve spolupráci se zaměstnanci městského úřadu se během 24 hodin podařilo všechny seniory informovat a zajistit systém očkování přímo v DPS bez nutnosti dojíždět do očkovacích center v jižních Čechách. Druhá várka vakcíny bude zajištěna stejným způsobem.

UPRAVENÁ OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ POŠTY TŘEBOŇ

Od 1. března 2021 dojde ke změně hodin pro veřejnost provozovny České pošty Třeboň:

PO: 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

ÚT: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

ST: 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

ČT: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

PÁ: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

SO: 08:00 - 11:00

Prodej dřevní hmoty v Třeboni

Na pozemcích města Třeboně se uskuteční kácení stromů, které je spojené s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod v Branné. Vyprodukovaná dřevní hmota je určená k prodeji. Jedná se o hráň listnatého palivového dřeva se 100% zastoupením topolu osiky. Minimální cena je stanovena na částku 100 Kč za jeden prm bez DPH (sazba 15%). Prodej je navržen formou obálkové soutěže.

UNESCO a Krajinná památková zóna

Informace naleznete na webu města na stránce: www.mesto-trebon.cz/kpz

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato organizace prohlašuje kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví. Seznam čítá 1031 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 16 položek. Mezi památkami navrženými na zápis do seznamu je také Třeboňské rybníkářské dědictví.

 

Shrnutí

Krajinná památková zóna ani případný zápis na seznam UNESCO neznamená zakonzervování současného stavu. Netvoří skanzen a neznamená konec rozvoje území. Znamená péči o krajinu, o vodní díla v krajině, o díla vytvořená člověkem mající výjimečnou kulturní hodnotu. Znamená zachování toho nejcennějšího v Třeboňské rybniční krajině i pro další generace. Znamená zachování rybníků, tak, aby plnily i úlohu ekonomickou a ochrannou v rámci případných povodní.  

[Více]

Jak je to s administrativou v KPZ?

Při řízení před stavebním orgánem by bylo potřeba mít i vyjádření památkového úřadu. Což by spadalo do kompetence orgánu obce s rozšířenou působností, tedy příslušného odboru při MěÚ Třeboň. Nevznikl by žádný další úřad, ani žádné další pracovní místo v rámci stávajícího úřadu. Agenda v podstatě již existuje od roku 2003.

Souvisí UNESCO s přílivem větší sumy peněz?

Přímo z rozpočtu UNESCO nejsou financovány žádné projekty. Zjednodušeně řečeno UNESCO poskytuje značku. Je bez diskuse, že je to značka, která přitahuje, láká a prodává jak služby v dané oblasti, tak zdejší produkty.  Aktuálně je ovšem značná suma připravena v 1. výzvě Integrovaného operačního programu (IROP) na programovací období 2014-2020. Bude zaměřena na lokality UNESCO v ČR, na národní kulturní památky a také na památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO. Jen v této 1. výzvě je připravena částka 3,529 miliardy korun. Bude záležet na schopnostech jednotlivých subjektů, zda dokáží finance z tohoto balíku získat.

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003. [Více]

Jaká omezení vyhlášení krajinné památkové zóny přinese?

„Omezení“ není správný výraz. Vyhlášení KPZ přinese ochranu. To je to správné slovo. Cílem je zachovat území ve stávajícím stavu tam, kde jsou prokazatelné hodnoty, ale současně neomezovat běžný život lidí ani jejich aktivity. Jako konkrétní příklad lze opět použít Třeboň. Památky zde nejsou pouhou kulisou, jsou místem každodenního života. V památkách se bydlí, podniká, úřaduje, obchoduje, relaxuje, studuje a vzdělává. Památkář není žádný byrokrat, ale kvalifikovaný odborník, který dobře ví, že památka musí žít svým každodenním životem a že tomu musí pomáhat, nikoliv někoho omezovat. Bez lidí a jejich aktivit je památka „mrtvým“ artefaktem.

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

 

 

druhá verze - článek

Třeboňské rybníkářské dědictví

Třeboňské rybníkářské dědictví se v období let 2001 až 2005 ucházelo o zápis na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V tomto procesu Třeboňsko postoupilo v procesu posuzování a prohlašování do nejvrcholnější fáze. Výbor UNESCO se usnesl, že nominovaný statek je nutno pro jeho nesporné hodnoty světového měřítka rozšířit co do počtu položek i co do rozsahu chráněného území. Původní nominace zahrnuje rybníky Svět a Rožmberk, Zlatou stoku, Novou řeku,část Staré řeky a městskou památkovou rezervaci Třeboň. Po tomto verdiktu se v závěru roku 2005 uskutečnilo na dlouhou dobu poslední jednání, kdy se zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, města Třeboň a Rybářství Třeboň Hld., a.s. jako významného vlastníka nominovaných statků, pokoušeli nalézt klíč k rozšíření předmětu nominace. K dohodě ani k nalezení řešení nedošlo. V roce 2014 byla iniciativa i díky podpoře města Třeboně obnovena. Konsenzus nyní bude hledat meziresortní pracovní skupina, která vzniká z popudu Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zemědělství ČR a která bude zahrnovat zástupce samospráv, majitelů pozemků, podnikatelské sféry i zájmových skupin.
Třeboňsko je stále na indikativním seznamu historických lokalit České republiky pro nominaci na Seznam světového dědictví. Tradice českého rybníkářství a velkolepost třeboňské rybniční soustavy představují objektivně uznávanou hodnotu. Region Třeboňska působí jako přirozená jezerní krajina, ale je výsledkem technického génia rybníkářských mistrů. Hodnotou zůstává i fakt, že krajina a hospodaření v ní je funkční již 500 let. Součástí snah o zápis na seznam UNESCO je jak zachování, tak další rozvoj krajiny.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství