Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2018

23. 03. 2018

Tisková zpráva po 94.jednání rady města

Z jednání rady města 7. března 2018:

 

Rekonstrukce Bertiných lázní

 Rada města projednala návrh na realizaci a způsob financování stavební akce Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19. Koncept rozvoje lázní byl předložen zastupitelstvu již 30. ledna 2017. Projekt, který řešil nedostačující prostory pro gastroprodukci a stravování klientů i vlastní ubytovací kapacitu, zastupitelé schválili. Při projednávání projektových dokumentací byl nejvýznamnějším zásahem do připravované koncepce názor orgánů památkové péče, který se týkal rozšíření ubytovací kapacity jako stavby současné architektury. Rekonstrukci v původně zamýšleném termínu v roce 2017/18 nebylo možné provést.

Nyní je rozdělení realizace na etapy předkládáno zastupitelstvu. První etapa by se týkala období podzim 2018 – jaro 2019 a řešila by zejména rekonstrukci kuchyně a jídelny Bertiných lázní spolu s nezbytnými úpravami všech stávajících pokojů.

Kanalizace Břilice

V Břilicích se připravuje zkapacitnění stávající kanalizace ve východní zastavěné části ulice Strouha. Kanalizační potrubí povede ve stejné trase, bude uloženo ve větším podélném sklonu, stávající betonové potrubí bude zkapacitněno. Předpokládaný termín realizace je od poloviny května do konce června.

Osvětlení v Branné

V místní části Branná dojde k rozšíření veřejného osvětlení.  6 svítidel bude umístěno v úseku od křižovatky u myslivecké klubovny podél silnice směrem na Třeboň a jedno v úseku od odbočky k „Rašelině“ směrem na konec obce směr Nové Hrady.

Přeložka II/154

Rada města vzala na vědomí žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyjádření, zda má kraj připravit stavbu silnice v trase stávajícího průtahu městem přes hráz rybníka Svět. Po posouzení vlivů stavby na životní prostředí se tato „nulová“ varianta ukázala jako jediné možné řešení přeložky silnice II/154. Ponechání silnice v této trase je ale v rozporu s územním plánem města a vedení města s ní nesouhlasí. O této otázce bude v květnu rozhodovat zastupitelstvo města.

 

 

 

«Související odkazy

Partnerství