Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2018

24. 01. 2018

Tisková zpráva po 91.jednání rady města

Z jednání rady města dne 17.ledna:

Smlouva se ZUŠ

Radní projednali záměr uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a Základní uměleckou školou. Předmětem jsou prostory, které se nyní pro třeboňskou ZUŠku připravují přestavbou bývalé radnice na Masarykově náměstí. Nájemné za kanceláře, učebny, sály a ostatní plochy zůstane dle záměru stejné. Odlišná bude velikost užívané plochy. Smlouva byla projednána s Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, jelikož zřizovatelem školy je kraj.

Dotace z rozpočtu města

Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 bude činit v případě tělovýchovy a sportu na  akce a reprezentace 440 000 Kč, na činnost 1 440 000 Kč. Pro kulturu a cestovní ruch se počítá s podporou 600 000 Kč na ostatní zájmové činnosti je navrženo 221 000 Kč a na činnost vedoucích oddílů, kroužků a sport. trenérů při práci s dětmi a mládeží 600 000 Kč. V případě vyššího počtu dětí ve sportovních oddílech bude příspěvek navýšen. Materiál bude předložen k projednání zastupitelstvem města.

Prodej dřevní hmoty

Záměr prodeje dřevní hmoty vzniklé kácením a ořezy stromů v lokalitě na Hradečku rada města schválila v listopadu minulého roku. Nebyla podána žádná nabídka, záměr bude tedy znovu zveřejněn, bude možné podávat i žádosti na jednotlivé prostorové metry, nikoliv pouze na celek.

Městské rybníky

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu rybníků ve vlastnictví města vypracovanou Rybářstvím Třeboň Hld. a.s. V roce 2018 bylo navrženo provést nad rámec běžné údržby v případě rybníku Starý u Břilic opravu skládky hnojiv a dokončení opravy průsaků, opravu hráze a výpusti rybníku Výskok, doplnění podemletých částí hráze rybníku Nový u Branné. V rozpočtu města na rok 2018 byla schválena na opravy rybníků částka 350 000 Kč.

Regulační plán Břilice

Rada souhlasila se zpracováním regulačního plánu pro lokalitu Břilice (území vlevo silnice na Prahu). V místě je zájem o stavbu rodinných domů, zastavitelné pozemky zde má také město Třeboň. Jde celkem o území cca 45 ha.

Dar škole

Radní dali souhlas pro přijetí finančního daru Základní školou Na Sadech od Asociace amatérských sportů ČR. 10 000 Kč slouží pro účely nákupu sportovního vybavení.

Trojvstupenka

Vstupné v Domě Štěpánka Netolického bude součástí zvýhodněné trojvstupenky s galerií Třeboň v marcipánu a Pivovarem Regent v období mimosezony od ledna do dubna 2018. Jde o zkušební období, efektivita bude následně vyhodnocena.

Slatinné lázně Třeboň

Spol. Slatinné lázně Třeboň s. r. o. předložila plán investic a oprav. Zohledňuje aktuální potřeby udržování majetku města a jeho dalšího technického zhodnocení, investiční potřeby a naléhavost oprav. Celková investice ve výši 14 050 000 Kč bez DPH je v souladu se schváleným rozpočtem města Třeboně.

Lázeňský dům Aurora připravuje revitalizaci chodby k restauraci Harmonie, prodejny i WC. K vlastní realizaci dojde během února a března. Prodejna mění dispoziční uspořádání, změni se pultový prodej na samoobslužný. Revitalizace chodby předpokládá designové sjednocení, řešeny budou i technické rozvody, osvětlení a povrchové úpravy. Rekonstrukce WC bude provedena v prvním i druhém nadzemním podlaží.

 

«Související odkazy

Partnerství