Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2014

28. 11. 2014

Z 2. jednání zastupitelstva města

Z jednání zastupitelstva města dne 24. listopadu 2014:
Štěpánek dostal zelenou

Zastupitelé schválili přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického. Zároveň souhlasili se zajištěním financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu města (2 592 874 Kč) a se zadáním podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Dotace pokrývá 100% celkových způsobilých výdajů, které jsou ve výši 31 158 700 Kč. Výše uvedené nezpůsobilé výdaje, které uhradí město, zahrnují zejména kancelářské vybavení a kamerový systém. Projekt má být realizován do prosince 2015. Doba udržitelnosti projektu je pět let, tedy do prosince 2020. Roční provozní výdaje budou představovat částku cca 1, 5 milionu korun.  Minimální očekávané příjmy (ve formě vstupného) jsou ve výši 427 500 Kč.

Zdravé město a fórum

Stejně jako radní, také zastupitelé vzali na vědomí informaci o řešení ověřených problémů z Fóra Zdravého města 2013, o výsledku hlasování v anketě k Fóru Zdravého města 2014, schválili garanty zodpovědné za řešení jednotlivých ověřených problémů ( viz. TS 12/2014). Na vědomí vzali též aktualizovaný Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2015.

Oddávat mohou všichni

Pro volební období 2014 – 2018 bylo rozhodnuto, že oddávat mohou všichni členové zastupitelstva. Dle zákona o rodině učiní prohlášení o uzavření manželství snoubenci před starostou a místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce. Na základě usnesení zastupitelstva budou obřady vykonávat starostka města Terezie Jenisová, místostarostové Zdeněk Mráz a Josef Pindroch a přednostně zastupitelé Josef Neužil, Jaroslav Psík, Jana Polčáková a Augustin Blízek. Snoubenci si ovšem mohou vyžádat kohokoli dalšího z členů zastupitelského sboru.

Přísedící u soudu

Zastupitelé schválili kandidáty na přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Stali se jimi: Petr Michal, Aleš Kolář a Jaroslava Štěrbová.

Autokemp není na prodej

Od roku 2007 je k prodeji nabízen Autokemp Třeboňský ráj. Ačkoli byly využity nejrůznější formy inzerce, kupec se od té doby nenašel. Při posledním zveřejnění záměru prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s.r.o. byla minimální nabídková cena za nemovitosti stanovena ve výši 13 238 500 Kč a minimální nabídková cena za obchodní podíl společnosti ve výši 12 225 546 Kč. Provoz autokempu je řešen nájemní smlouvou. Výše nájmu pro rok 2014 činila 374 435 Kč, každý rok je nájem valorizován. Zastupitelstvo nyní svým usnesením rozhodlo o odstoupení od záměru prodeje nemovitostí a obchodního podílu. Nájemní smlouva zůstává zachována pro další dva roky.

Cvičební prvky pro seniory

Svazek obcí regionu Třeboňsko požádal město Třeboň o úhradu členského příspěvku ve výši 37 185 Kč v souvislosti s realizací akce Dovybavení dětských hřišť obcí regionu Třeboňsko o cvičební prvky pro seniory. Celková dotace na tuto akci činí 86 765 Kč. Členský příspěvek je určen na úhradu podílu města Třeboně. Zmíněné cvičební prvky jsou umístěny v Komenského sadech a u restaurace Top Spin.  

Změna územního plánu

Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 1 Územního plánu Třeboň. Pro neodkladné pořízení změny existují dva závažné důvody. Prvním z nich je námitka majitele pozemku v Přesece a druhým uvedení využití lokality bývalého závodu velkovýkrmen vepřů na Gigantu do souladu s reálným stavem. Vydaný území plán přisuzuje cca deseti hektarům této plochy funkci výroby a skladování / zemědělského hospodaření. Tento účel dané území mezitím ztratilo v důsledku ukončení chovu. V rámci změny je nutné prověřit možnosti dalšího způsobu využívání tohoto rozsáhlého území a stanovit jednoznačná pravidla a podmínky pro jeho další vývoj.


«Související odkazy

Partnerství