Vyvěšeno: 04. 04. 2011

Usnesení z 6. jednání ZM ze dne 28.03.2011

Vyvěšeno: 24. 03. 2011

Usnesení z 5. jednání ZM ze dne 21.03.2011

Vyvěšeno: 08. 03. 2011

Usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 23.02.2011

Vyvěšeno: 07. 02. 2011

Usnesení z 3. jednání ZM ze dne 31.01.2011

Vyvěšeno: 20. 12. 2010

Usnesení z 2. jednání ZM ze dne 13.12.2010

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kanalizace pro Holičky

Rada města Třeboně schválila v loňském roce podání žádosti o dotaci na akci odkanalizování lokality Holičky a to v případě, že bude adekvátní dotační titul vypsán. Město podalo žádost do 42. výzvy Ministerstva životního prostředí. Bohužel alokované prostředky do této výzvy byly vyčerpány a ministerstvo město Třeboň zařadilo do náhradních projektů – tzv. zásobník projektů. Nyní se naskytla možnost podat žádost o podporu do výzvy 7/2024 Národního programu Životní prostředí, kam smí žádost podávat pouze ti, co jsou ve zmíněném zásobníku. Rada města tedy podání žádosti schválila.

Lokalita Holičky se nachází východně od Třeboně ve vzdálenosti cca 2 km. V současnosti zde žije 195 obyvatel, přičemž řešená lokalita se týká přibližně 50 obyvatel. Jsou zde situovány 3 bytové domy každý se 4 byty, objekt hájenky, budova Lesní správy a novostavba domu.

Místní část Holičky má v současnosti částečně vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Bohužel je většina ostatních kanalizačních zařízení ve špatném technickém stavu a dochází zde ke znečišťování povrchových vodotečí. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě životního prostředí v zájmovém území.

Obyvatelé této lokality se obrátili na město s požadavkem na řešení zavedení chybějící kanalizace. Město si nechalo na základě žádosti zpracovat projektovou dokumentaci k odkanalizování lokality.

Celá akce je ze strany města technicky připravena, je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. V srpnu loňského roku schválila rada města výběr dodavatele stavebních prací, kterým je firma JIPAMA, s. r. o. Stavba bude provedena v jedné etapě v délce trvání 110 kalendářních dnů. Smluvní rozpočet na stavební práce činí 7,66 mil. Kč včetně DPH. Dále je nutné počítat s dalšími náklady např. na technický dozor, koordinátora BOZP, autorský dozor, realizaci zadávacího řízení apod.

Více informací

Dar pro dobrovolné hasiče z Branné

Sbor dobrovolných hasičů Branná požádal město o poskytnutí finančního daru. Jako důvod hasiči uvedli, že pořádají slavnostního akt u příležitosti 100. výročí odhalení Pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Pomník byl v Branné vystavěn a poprvé odhalen v červenci 1924. Branští hasiči u příležitosti Májových oslav a tradiční pouti zrealizovali slavnostní akt s průvodem za doprovodu dechové hudby a položili věnce u pomníku. Akce se konala 11.května 2024 a rada města schválila uvolnění částky ve výši 7 tis. Kč, která ke zrealizování přispěla.

Více informací

Modernizace chladíren v Lázeňském domě Aurora

Rada města coby valná hromada společnosti Slatinné lázně Třeboň projednala a schválila zakázku, kterou lázně vypsaly. Jednalo se o zmodernizování stávajících chladíren pro gastronomický provoz lázní. Technologie chladíren skladů byla doposud provozována se starými typy chladiv a legislativa neumožňuje od roku 2014 opravovat a doplňovat zařízení např. chladivem R22. Modernizace režimové kuchyně se tedy stala více než nutnou. Dalším pádným důvodem změn je neekonomický provoz, který stál na starých systémech chladiv ve vnitřních prostorách, které jsou ohřívány provozem jiných zařízení a kompresory. Díky modernizaci se zároveň technicky zhodnotí vybrané místnosti chladíren, formou doplnění vnitřních izolačních sendvičových panelů stěn a stropů.    

Rada města schválila lázním výběr nejvhodnějšího dodavatele, který celou zakázku pro lázně provede a to za nejnižší předloženou nabídkovou cenu ve výši 2,85 mil. Kč bez DPH.

 

Více informací