Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Hamr

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMR za období 2017 - 2021 

Dne 06.09.2021 byl na úředních deskách (elektronických i kamenných) Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Hamr zveřejněn návrh zprávy o uplatňování ÚP Hamr za období 2017 - 2021.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 06.10.2021) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Hamr za období 2017 - 2021. 

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zprávy o uplatňování územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP HAMR za období 2017 - 2021 je dostupný zde.

Připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;

- p.č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;

- věc, které se připomínka týká;

- odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající připomínku.

K vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Formulář pro připomínky naleznete na webových stránkách městského úřadu Třeboň: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/tiskopisy/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu-1.

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení podaných připomínek je součástí spisu a slouží jako podklad pro úpravu Zprávy o uplatňování ÚP Hamr.

K vyjádřením, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží

________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN HAMR

V současné době je platný Územní plán Hamr, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Hamr č. 286/2014-2018 ze dne 11.09.2017, vydán formou opatření obecné povahy dne 20.09.2017 s nabytím účinnosti dne 05.10.2017.

 

Územní plán Hamr

 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Hamr

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložen u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň;
  • obce Hamr;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

 

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR - zastavitelná plocha Z2

Dne 23.02.2021 byla pořizovatelem (Obec Hamr) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Hamr - zastavitelná plocha Z2

 

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR - zastavitelná plocha Z4

Dne 01.09.2021 byla pořizovatelem (Městský úřad Třeboň) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Hamr - zastavitelná plocha Z4

«Související odkazy

Partnerství