Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Dvory nad Lužnicí

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DVORY NAD LUŽNICÍ za období 2017 - 2021

Dne 28.07.2021 byl na úředních deskách (elektronických i kamenných) Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Dvory nad Lužnicí zveřejněn návrh zprávy o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí za období 2017 - 2021.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 28.08.2021) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí za období 2017 - 2021.

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zprávy o uplatňování územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP DVORY NAD LUŽNICÍ za období 2017 - 2021 je dostupný zde.

Připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;

- p.č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;

- věc, které se připomínka týká;

- odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající připomínku.

K vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Formulář pro připomínky naleznete na webových stránkách městského úřadu Třeboň: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/tiskopisy/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu-1.

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení podaných připomínek je součástí spisu a slouží jako podklad pro úpravu Zprávy o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí.

K vyjádřením, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží

_________________________________________________________________________ 

ÚZEMNÍ PLÁN DVORY NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Dvory nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí č. 27 ze dne 12.10.2017, vydán formou opatření obecné povahy dne 16.10.2017 s nabytím účinnosti dne 31.10.2017.

ÚP Dvory nad Lužnicí

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Dvory nad Lužnicí

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložena u:

  • Pořizovatele: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Příslušného stavebního úřadu: Městský úřad Suchdol nad Lužnicí;
  • Obec Dvory nad Lužnicí;
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

«Související odkazy

Partnerství