Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Dvory nad Lužnicí

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DVORY NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo obce Dvory nad Lužnicí svým usenesením č. 146 ze dne 11.11.2021 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí bude pořizována dle § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. Zadání Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí.

Pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.

Zpracovatelem Změny č. 1 ÚP Dvory je STUDIO MAP s. r. o. 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:

V souladu s § 55a, § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dvory nad Lužnicí, která je pořizována tzv. zkráceným postupem.

Veřejné projednání za účasti zpracovatele, pořizovatele a určeného zastupitele se uskuteční dne 30.06.2022 od 15:30 hod. na obecním úřadě ve Dvorech nad Lužnicí (č. p. 63).

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dvory nad Lužnicí. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dvory nad Lužnicí uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň). K později uplatněným připomínkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Dokumetnace je dostupná fyzicky na Městském úřadě Třeboň, odboru ÚPaSŘ, oddělení územního plánování a na Obecním úřadě Dvory nad Lužnicí. Elektronické verze návrhu jsou dostupné na webových stránkách obou výše uvedených úřadů a dále zde -> ZMĚNA č. 1 ÚP DVORY NAD LUŽNICÍ - návrh pro veřejné projednání

________________________________________________________________

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DVORY NAD LUŽNICÍ za období 2017 - 2021

Zastupitelstvo obce Dvory nad Lužnicí svým usenesením č. 145 ze dne 11.11.2021 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Dvory nad Lužnicí. Předmětná zpráva o uplatňování je současně i zadáním Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí.

Zpráva o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí (2017 - 2021) 

_______________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN DVORY NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Dvory nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí č. 27 ze dne 12.10.2017, vydán formou opatření obecné povahy dne 16.10.2017 s nabytím účinnosti dne 31.10.2017.

ÚP Dvory nad Lužnicí

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Dvory nad Lužnicí

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložena u:

  • Pořizovatele: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Příslušného stavebního úřadu: Městský úřad Suchdol nad Lužnicí;
  • Obec Dvory nad Lužnicí;
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

«Související odkazy

Partnerství