Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Dunajovice

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE (2018-2022)

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dunajovice (období 2018-2022)

dne 23.11.2022 bylo dotčeným orgánům a veřejnosti oznámeno projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dunajovice za období 2018-2022.

Dotčené orgány a nadřízený orgán mohou do 30-ti dnů od obdržení uplatnit písemně na adresu pořizovatele svá vyjádření, sousední obce ve stejné lhůtě své podněty. Veřejnost může do 15-ti dnů od doručení veřejné vyhlášky, zveřejněné na úřední desce uplatnit písemně na adresu pořizovatele své připomínky. Přípomínka může být napsána volnou formou, avšak musí splňovat následující náležitosti:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;

- p. č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;

- věc, které se připomínka týká;

- odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající připomínku.

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá a jsou součástí vyhodnocení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Dunajovice

Podle § 20 stavebního zákona oznamujeme, že vzhledem k rozsahu písemnosti, není možné návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Dunajovice zveřejnit na „kamenné“ úřední desce obce. Ve lhůtě počínající dnem doručení tohoto oznámení je možné se se Zprávou o uplatňování ÚP Dunajovice seznámit:

- v tištěné podobě na Městském úřadě Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého náměstí 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (kontaktní osoba – Ing. Libor Benda, tel: 384 342 136);

- v tištěné podobě na Obecním úřadě Dunajovice, během jeho úředních hodin v pondělí 8:00 - 11:00 a ve středu od 15:00 do 17:30;

- v elektronické podobě na webových stránkách městského úřadu Třeboň a obecního úřadu Dunajovice.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dunajovice (období 2018-2022)

_________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE

V současné době je platný Územní plán Dunajovice (obecně závazná vyhláška obce ze dne 20. 12. 2009) a Změna č. 1 ÚP Dunajovice (opatření obecné povahy, nabytí účinnosti dne 10.11.2016). Právní stav po Změně č. 1 ÚP Dunajovice

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Dunajovice

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydaném územním plánu Dunajovice následně:

Územní plán Dunajovice byl vydán Zastupitelstvem obce Dunajovice dne 20.12.2009, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 07.01.2010

Územní plán Dunajovice je uložen u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
  • obce Dunajovice
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

ÚZEMNÍ PLÁN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Grafická část                                                                                               Textová část

Koordinační výkres                                                                                          Výrok

Hlavní výkres                                                                                                 Odůvodnění

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                    

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

 

——————————————————————————————————————————

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Dunajovice Zprávu o uplatňování Územního plánu Dunajovice dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice byla schválena Zastupitelstvem obce Dunajovice dne 19.06.2014 pod č.j. 6/7/2014

Zprávu o uplatňování Územního plánu Dunajovice pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona:

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE

 

——————————————————————————————————————————

ÚZEMNÍ STUDIE DUNAJOVICE - PLOCHA B-3, VP-16

Územní studie Dunajovice - plocha B-3, VP-16 zpřesňuje rozhodování v rozvojové ploše v zastavitelném území obce, vycházející z ÚP Dunajovice. Územní studie byla schválena 06.05.2016.

 

———————————————————————————————————————————

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE

Změna č. 1 ÚP Dunajovice byla schválena zastupitelstvem obce Dunajovice dne 20.10.2016 usnesením č. 4/9/2016. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 10.11.2016.


«Související odkazy

Partnerství