Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Domanín

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMANÍN

Probíhají práce na novém Územním plánu Domanín. Zastupitelstvo svým usnesením č. 4/15/2015 ze dne 29.09.2015 schválilo Zadání ÚP Domanín.

Dne 12.06.2018 se uskutečnilo společné jednání o návrhu Územního plánu Domanín a projednání Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Do 12.07.2018 mohli k návrhu Územního plánu Domanín a jeho Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území uplatňovat dotčené orgány svá stanoviska, sousední obce a každý své písemné připomínky. Z důvodu došlých nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů svolal pořizovatel smírné jednání, které se uskutečnilo 03.10.2018. Na smírném jednání nedošlo k dohodě a proto byl požádán nadřízený orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj) o vyřešení rozporu. Dne 07.03.2019 se konalo dohodovací řízení ve věci rozporu. Na základě tohoto jednání byl pořizovatel nadřízeným orgánem požádán o doplnění podkladů. Koncem července 2019 byla doručena dohoda o řešení rozporu. V první polovině roku 2020 proběhla jednání s obcí Domanín i zpracovatelem a v současné době se připravuje návrh ÚP Domanín pro veřejné projednání.

Dne 25.05.2021 byla na kamenných a elektronických úředních deskách Městského úřadu Třeboň a Obce Domanín zveřejněna veřejná vyhláška o termínu konání veřejného projednání o návrhu ÚP Domanín a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Současně bylo veřejné projednání oznámeno i dotčeným orgánům, sousedním obcí a oprávněným investorům. Veřejené projednání se bude konat 01.07.2021 od 16:00 hodin, na obecním úřadě Domanín (Domanín č. p. 33). 

Veřejné projednání bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními v době konání veřejného projednání. Při účasti na veřejném projednání se účastník musí řídit pokyny pořizovatele (např. ochrana úst a dýchacích cest, držení rozestupů, aj..)

Ve lhůtě do 08.07.2021 je možné se s návrhem ÚP Domanín a VVURÚ seznámit v tištěné podobě na Městském úřadě Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, č. dveří 219, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (kontaktní osoba – Ing. Šruc, 384 342 168), nebo v tištěné podobě na Obecním úřadě Domanín, během jeho úředních hodin v pondělí 8:00 – 10:00 a 14:00 – 15:30, v úterý 8:00 – 10:00 a 17:00 – 18:00 a ve středu 8:00 – 10:00 a 14:00 – 16:00. Případně elektronická verze níže.

ÚP Domanín a Vyhodocení vlivu na udržitelný rozvoj území (návrh pro veřejné projednání)

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán písemně na adresu pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) uplatní do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně na adresu pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu §53 a§ 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Námitky a připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku;

- p. č. pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká;

- věc, které se námitka připomínka týká;

- odůvodnění námitky či připomínky (proč byla námitka či připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku.

Formulář námitky/připomínky

———————————————————————————————————————————————————

Územní plán obce Domanín

V současné době je platný Územní plán obce Domanín (obecně závazná vyhláška obce ze dne 27.12.2006).

Údaje o vydaném územním plánu obce Domanín:

Územní plán obce Domanín byl schválen Zastupitelstvem obce dne 27.12.2006 a nabyl účinnosti dne 11.01.2007

Územní plán obce Domanín je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Třeboň
  • Obec Domanín
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investi


Zastupitelstvo obce Domanín 01.06.2004 vydalo v lokalitě Vrchy stavební uzávěru, která je stále v platnosti.

«Související odkazy

Partnerství