Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Domanín

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMANÍN

Probíhají práce na novém Územním plánu Domanín. Zastupitelstvo svým usnesením č. 4/15/2015 ze dne 29.09.2015 schválilo Zadání ÚP Domanín.

Dne 12.06.2018 se uskutečnilo společné jednání o návrhu Územního plánu Domanín a projednání Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Do 12.07.2018 mohli k návrhu Územního plánu Domanín a jeho Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území uplatňovat dotčené orgány svá stanoviska, sousední obce a každý své písemné připomínky. Z důvodu došlých nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů svolal pořizovatel smírné jednání, které se uskutečnilo 03.10.2018. Na smírném jednání nedošlo k dohodě a proto byl požádán nadřízený orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj) o vyřešení rozporu. Dne 07.03.2019 se konalo dohodovací řízení ve věci rozporu. Na základě tohoto jednání byl pořizovatel nadřízeným orgánem požádán o doplnění podkladů. Koncem července 2019 byla doručena dohoda o řešení rozporu. V první polovině roku 2020 proběhla jednání s obcí Domanín i zpracovatelem a v současné době se připravuje návrh ÚP Domanín pro veřejné projednání.

Dne 25.05.2021 byla na kamenných a elektronických úředních deskách Městského úřadu Třeboň a Obce Domanín zveřejněna veřejná vyhláška o termínu konání veřejného projednání o návrhu ÚP Domanín a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Současně bylo veřejné projednání oznámeno i dotčeným orgánům, sousedním obcí a oprávněným investorům. Veřejené projednání se konalo 01.07.2021 od 16:00 hodin, na obecním úřadě Domanín (Domanín č. p. 33). 

ÚP Domanín a Vyhodocení vlivu na udržitelný rozvoj území (návrh pro veřejné projednání)

V současné době probíhá vyhodnocování všech došlých námitek a připomínek veřejnosti. 

________________________________________________________________________________

Územní studie Domanín - Vrchy

Zastupitelstvo obce Domanín svým usnesením č. 7c/38/2021 rozhodlo a pořízení Územní studie Domanín - Vrchy.

Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP. Zpracovatelem je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dne 09.03.2022 bylo zpracovateli zasláno zadání Územní studie s pokynem pro přípravu návrhu pro konzultování s dotčenými orgány a veřejností.

Dne 19.08.2022 byl pořizovateli doručen návrh územní studie pro konzultování. Následně bylo dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti oznámeno konzultování návrhu územní studie. 

NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE DOMANÍN - VRCHY - verze pro konzultování.

Do 15-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Třeboň) písmené připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Upozornění 

Připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku;

- p. č. pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká;

- věc, které se námitka připomínka týká;

- odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku.

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení podaných připomínek je součástí spisu a slouží jako podklad pro úpravu návrhu územní studie.

S návrhem územní studie je možné se seznámit:

- v tištěné podobě na Městském úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého náměstí 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (kontaktní osoba – Ing. Dita Králová, tel: 384 342 169);

- v tištěné podobě na Obecním úřadě Domanín, během jeho úředních hodin
v pondělí od 08:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:30 hodin; v úterý od 08:00 do 10:00 hodin a od 17:00 do 19:00 hodin; ve středu od 08:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě;

- v elektronické podobě na webových stránkách městského úřadu Třeboň: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/domanín.html;

- v elektronické podobě na webových stránkách obce Domanín: https://www.obec-domanin.cz/.

———————————————————————————————————————————————————

Územní plán obce Domanín

V současné době je platný Územní plán obce Domanín (obecně závazná vyhláška obce ze dne 27.12.2006).

Údaje o vydaném územním plánu obce Domanín:

Územní plán obce Domanín byl schválen Zastupitelstvem obce dne 27.12.2006 a nabyl účinnosti dne 11.01.2007

Územní plán obce Domanín je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Třeboň
  • Obec Domanín
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

«Související odkazy

Partnerství