Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Cep

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN CEP

Započaly práce na NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU CEP.

Pořizovatel vypracoval Doplňující průzkumy a rozbory a na jejich základě zpracoval Návrh zadání územního plánu Cep.

Zadání Územního plánu Cep schválilo zastupitelstvo obce Cep svým usnesením 7/2019 ze dne 29.05.2019. V současné době je zpracováván návrh Územního plánu Cep pro společné jednání. 

Zastupitelstvo obce Cep určilo jako pořizovatele Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení územního plánování, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Zpracovatelem nového územního plánu je Projektový ateliér AD, s. r. o., se sídlem Husova 4, 370 01 České Budějovice, zastoupený Ing. arch. Jaroslavem Daňkem.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP CEP

V souladu s § 50 stavebního zákona oznamujeme zveřejnění Návrhu ÚP Cep pro společné jednání

Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek, ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 20.08.2020. K později uplatněným připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Dále může každý k návrhu ÚP Cep u pořizovatele uplatnit písemné připomínky do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Do návrhu ÚP Cep pro společné jednání je možné nahlédnout zde.

__________________________________________________________________

Územní plán obce Cep

V současné době je platný Územní plán obce Cep (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.5.2006).

údaje o vydaném územním plánu obce Cep:

Územní plán obce Cep byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.5.2006 a nabyl účinnosti dne 29.5.2006

Územní plán obce Cep je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřadu Městského úřadu Třeboň
  • Obce Cep
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

_________________________________________________________________________________________

Změna č. 1 Územního plánu obce Cep

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 ÚPO Cep

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 1 ÚPO Cep:

Změna č. 1 ÚPO Cep byla schválena Zastupitelstvem obce Cep usnesením č. 10 ze dne 06.05.2020. Vydána opatřením obecné povahy 14.05.2020 a nabyla účinnosti dne 29.05.2020.

Změna č. 1 ÚPO Cep je uložena u:

  • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • obce Cep
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Dokumentace k nahlednutí zde:

Změna č. 1 Územního plánu obce Cep

Úplné znění po Změně č. 1 Územního plánu obce Cep

«Související odkazy

Partnerství