Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Cep

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN CEP

Započaly práce na NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU CEP.

Pořizovatel vypracoval Doplňující průzkumy a rozbory a na jejich základě zpracoval Návrh zadání územního plánu Cep.

Zadání Územního plánu Cep schválilo zastupitelstvo obce Cep svým usnesením 7/2019 ze dne 29.05.2019. V současné době je zpracováván návrh Územního plánu Cep pro společné jednání. 

Zastupitelstvo obce Cep určilo jako pořizovatele Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení územního plánování, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Zpracovatelem nového územního plánu je Projektový ateliér AD, s. r. o., se sídlem Husova 4, 370 01 České Budějovice, zastoupený Ing. arch. Jaroslavem Daňkem.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP CEP

V souladu s § 50 stavebního zákona proběhlo dne 20.08.2020 společné jednání o návrhu ÚP Cep. 

Do návrhu ÚP Cep pro společné jednání je možné nahlédnout zde.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP CEP

V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona proběhlo veřejného projednání o návrhu ÚP Cep dne 09.02.2022 ve společnésnkém sále Cepské hospody. 

Návrh Územního plánu Cep pro veřejné projednání je dostupný zde.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP CEP

Dne 31.08.2022 byla na úředních deskách Obce Cep a Městského úřadu Třeboň zvěřejněna veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání o návrhu ÚP Cep. Opakované veřejné projednání proběhne v pondělí 03.10.2022 od 15 hod. ve společenském sále Cepské hospody v Cepu. Vzhledem k možné epidemilogické situaci je nutné se při účasti na opakovaném veřejném projednání řidit aktualně platnými protiepidemiologickými opatřeními v době jeho konání. 

Do dokumentace pro opakované veřejné projednání je možné nahlížet v tištěné podobě na Městském úřadu v Třeboni, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (kontaktní osoba – Ing. Šruc, tel. 384 342 168); a dále na Obecním úřadu Cep, během jeho úředních hodin v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 h a ve středu od 18:00 do 19:00 hodin (kontaktní osoba starosta – Ing. Jan Vobejda, tel.: 724 524 544).

V elektornické podobě je dokumentace pro opakované veřejné projednání dostupná na webových stránkách obce Cep, nebo zde -> ÚP Cep - návrh pro opakované veřejné projednání 

Dle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky je možné podat pouze k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.

Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky je možné podat pouze k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.

Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

Upozornění:

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně na adresu pořizovatele a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu §53 a§ 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Námitky a připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku;

- p. č. pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká;

- věc, které se námitka či připomínka týká;

- odůvodnění námitky či připomínky (proč byla námitka či připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku. 

__________________________________________________________________

Územní plán obce Cep

V současné době je platný Územní plán obce Cep (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.5.2006).

údaje o vydaném územním plánu obce Cep:

Územní plán obce Cep byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.5.2006 a nabyl účinnosti dne 29.5.2006

Územní plán obce Cep je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřadu Městského úřadu Třeboň
  • Obce Cep
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

_________________________________________________________________________________________

Změna č. 1 Územního plánu obce Cep

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 ÚPO Cep

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 1 ÚPO Cep:

Změna č. 1 ÚPO Cep byla schválena Zastupitelstvem obce Cep usnesením č. 10 ze dne 06.05.2020. Vydána opatřením obecné povahy 14.05.2020 a nabyla účinnosti dne 29.05.2020.

Změna č. 1 ÚPO Cep je uložena u:

  • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • obce Cep
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Dokumentace k nahlednutí zde:

Změna č. 1 Územního plánu obce Cep

Úplné znění po Změně č. 1 Územního plánu obce Cep

«Související odkazy

Partnerství