Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Nejdůležitější používané předpisy

Zákony, vyhlášky a nařízení jsou k dohledání na stránkách Portálu veřejné správy. Seznam platných právních předpisů týkajících se činností orgánů obcí je Ministerstvem vnitra pravidelně publikován v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Třeboň jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů.

Přístup k právním předpisům je umožněn v úředních hodinách na jednotlivých pracovištích města Třeboň.

Odbor živnostenský a správních činností

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Útvar tajemníka

Odbor finanční a majetkový

Odbor školství a sociálních věcí

Odbor životního prostředí

Odbor dopravy

Útvar interního auditu

«Související odkazy

Partnerství