Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty

Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty je významnou akcí letošního rozpočtu města a zejména významným zásahem do vzhledu hřbitova. Projekt byl zpracován brněnskou společností Atregia s.r.o., ve výběrovém řízení na podlimitní veřejnou zakázku na realizaci tohoto projektu zvítězila společnost Ekoimpex Vysočina s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou (1 344 070,38 vč. DPH). Realizace projektu bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech). [Více]

cvičení s miminky, cvičení pro těhotné, předporodní přednáška

V pátek 24.2.2017 se v Kapříkovi uskuteční:

od 9.00 hodin cvičení s miminky

od 10.00 hodin cvičení pro těhotné

od 10.45 hodin předporodní přednáška na téma Něžná náruč.

Výzva č. 1/2017 pro podávání žádostí o dotace zveřejněna.

Město Třeboň zveřejňuje Výzvu č. 1/2017 pro podávání žádosti o dotace z rozpočtu města.

Více zde.

Únorový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme vám únorové číslo Zpravodaje Zdravého města:

www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_II_2017.pdf

Výběrové řízení na nájemce (podnájemce) autokempu

Společnost Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. (IČ: 60851422)
se sídlem Domanín 285, 379 01 Domanín

tímto oznamuje

Výběrové řízení na nájemce (podnájemce) autokempu Třeboňský ráj.

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

Přiložený soubor: Autokemp-vyberove-rizeni-najemce.pdf

Výběrové řízení - vedoucí právního odboru

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici "vedoucí právního odboru". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace naleznete v sekci Volná místa.

VODA - SMLOUVY

Od 1.ledna 2017 spravuje vodohospodářský majetek města Třeboň Městská Vodohospodářská, s.r.o. Společnost najdete na adrese Palackého 46 ( budova MěÚ Třeboň, část bývalého Finančního úřadu)
Kontakt:  Dana Bicková - 727 953 194. Další informace najdete zde: http://www.mv-trebon.cz/

Číslo pro hlášení havárií 800 120 112

Statistické šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky, z toho v Jihočeském kraji v 751
domácnostech. Proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Více zde: [Více]

UNESCO a Krajinná památková zóna

Informace naleznete na webu města na stránce: www.mesto-trebon.cz/kpz

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato organizace prohlašuje kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví. Seznam čítá 1031 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 16 položek. Mezi památkami navrženými na zápis do seznamu je také Třeboňské rybníkářské dědictví.

 

Shrnutí

Krajinná památková zóna ani případný zápis na seznam UNESCO neznamená zakonzervování současného stavu. Netvoří skanzen a neznamená konec rozvoje území. Znamená péči o krajinu, o vodní díla v krajině, o díla vytvořená člověkem mající výjimečnou kulturní hodnotu. Znamená zachování toho nejcennějšího v Třeboňské rybniční krajině i pro další generace. Znamená zachování rybníků, tak, aby plnily i úlohu ekonomickou a ochrannou v rámci případných povodní.  

[Více]

Jak je to s administrativou v KPZ?

Při řízení před stavebním orgánem by bylo potřeba mít i vyjádření památkového úřadu. Což by spadalo do kompetence orgánu obce s rozšířenou působností, tedy příslušného odboru při MěÚ Třeboň. Nevznikl by žádný další úřad, ani žádné další pracovní místo v rámci stávajícího úřadu. Agenda v podstatě již existuje od roku 2003.

Souvisí UNESCO s přílivem větší sumy peněz?

Přímo z rozpočtu UNESCO nejsou financovány žádné projekty. Zjednodušeně řečeno UNESCO poskytuje značku. Je bez diskuse, že je to značka, která přitahuje, láká a prodává jak služby v dané oblasti, tak zdejší produkty.  Aktuálně je ovšem značná suma připravena v 1. výzvě Integrovaného operačního programu (IROP) na programovací období 2014-2020. Bude zaměřena na lokality UNESCO v ČR, na národní kulturní památky a také na památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO. Jen v této 1. výzvě je připravena částka 3,529 miliardy korun. Bude záležet na schopnostech jednotlivých subjektů, zda dokáží finance z tohoto balíku získat.

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003. [Více]

Jaká omezení vyhlášení krajinné památkové zóny přinese?

„Omezení“ není správný výraz. Vyhlášení KPZ přinese ochranu. To je to správné slovo. Cílem je zachovat území ve stávajícím stavu tam, kde jsou prokazatelné hodnoty, ale současně neomezovat běžný život lidí ani jejich aktivity. Jako konkrétní příklad lze opět použít Třeboň. Památky zde nejsou pouhou kulisou, jsou místem každodenního života. V památkách se bydlí, podniká, úřaduje, obchoduje, relaxuje, studuje a vzdělává. Památkář není žádný byrokrat, ale kvalifikovaný odborník, který dobře ví, že památka musí žít svým každodenním životem a že tomu musí pomáhat, nikoliv někoho omezovat. Bez lidí a jejich aktivit je památka „mrtvým“ artefaktem.

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství