Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Pověření k zastupování ve funkci tajemníka MěÚ Třeboň

Přiložený soubor: Povereni-k-zastupovani.pdf

Informace - hlasovací průkazy pro referendum

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum.
O vydání hlasovacího průkazu je možné žádat v úředních hodinách MěÚ Třeboň v kanceláři matriky, číslo dveří 129.
Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.
Běh Zlatá stezka

V sobotu 5. srpna odstartoval v šumavské obci Stožec Běh Zlatá stezka organizovaný okresem Freyung-Grafenau, se kterým Třeboň již více jak dva roky spolupracuje. 

Na fotografii zleva: J. Fliegel, J. Hulec, K. Matschiner (za okresní úřad Freyung-Grafenau), V. Fliegelová

[Více]

Revitalizace a zajištění bezpečnosti porostů na Hradečku

Město Třeboň se stalo při loňských pozemkových úpravách vlastníkem pozemků na Hradečku. Jelikož se jedná z hlediska turismu o velmi frekventované místo (Stezka zdraví), nechalo si město zpracovat realizační projekt na obnovu této lokality s cílem zhodnotit zdravotní stav porostu podél cesty (především duby letní starších věkových kategorií) a následně navrhnout taková opatření, která zajistí provozní bezpečnost a zároveň postupnou obnovu zeleně v této oblasti. 

[Více]

Rybník Svět o prázdninách

Na začátku června (6. 6. 2017) byla průhlednost 80 cm, teplota 21,5° C, obsah kyslíku 6,5 mg/lcož je 73% nasycení (vloni byla teplota 20,4° C, průhlednost 45 cm, obsah kyslíku 67%). Podmínky pro ryby jsou tedy dobré. Dominantní řasou byla rozsivka Synedra, dále pak řada zelenivek, častý je např. rod Scenedesmus. Sinice byly přítomny jen minimálně a to ještě druhy, na které není podezření, že působí alergické reakce. Toto období čisté vody je charakteristické pro jarní nástup řas, kdy ale ryby ještě nepožírají tolik zooplankton a ten filtruje sinice i řasy dostatečně. Fytoplankton obsahoval jinak celkem běžné druhy, jedna řasa ale je pozoruhodná, je to Trachydiscus sexangulatus. Pozná se podle pravidelné struktury bradavek na buněčné stěně a v ultrafialovém světle svítí bíle olejová kapka. Průměr buněk je pod dvě setiny mm. [Více]

Prázdninový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme vám prázdninové číslo Zpravodaje Zdravého města [soubor].

Cvičení Ample Strike 2017 - upozornění

Ve dnech od 23. srpna do 12. září 2017 se na území České republiky koná armádní cvičení AMPLE STRIKE 2017 za účasti členských a partnerských států NATO. V době cvičení dojde k nárůstu počtu letů nad částí území našeho regionu a možnému zvýšení hlukové zátěže.
Cílem společného výcviku aliančních a partnerských jednotek je  sladění činnosti pilotů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých návodčích a velitelů pozemních jednotek.

Bližší informace o cvičení včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách základny www.lznamest.army.cz a na facebooku.


Přiložený soubor: Dopis-AMSE-2017.pdf

[Více]

Oprava kruhového objezdu

Ředitelství silnic a dálnic začne na konci července opravovat kruhový objezd v Třeboni, na silnici I. třídy č. 34 na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem. Silnice bude v úseku okružní křižovatky zcela pro dopravu uzavřena. Uzavírka potrvá od 31. července do 2. září. Pro osobní automobily bude po dobu opravy sloužit provizorní panelová vozovka vedoucí po okraji parkoviště u Penny. Provoz bude řídit semafor. Bez náhrady budou zrušeny autobusové zastávky pro místní veřejnou dopravu a pro autobusové linky 340300, 340340, 340350 v Táboritské ulici. Pro vozidla nad 3,5 tuny bude objízdná trasa vedena z Českých Budějovic a Jindřichova Hradce směrem na Veselí nad Lužnicí, v jižní trase pak přes Šalmanovice a Suchdol nad Lužnicí.
Plán objížďky: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uredni-deska/ostatni-informace.html


UNESCO a Krajinná památková zóna

Informace naleznete na webu města na stránce: www.mesto-trebon.cz/kpz

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato organizace prohlašuje kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví. Seznam čítá 1031 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 16 položek. Mezi památkami navrženými na zápis do seznamu je také Třeboňské rybníkářské dědictví.

 

Shrnutí

Krajinná památková zóna ani případný zápis na seznam UNESCO neznamená zakonzervování současného stavu. Netvoří skanzen a neznamená konec rozvoje území. Znamená péči o krajinu, o vodní díla v krajině, o díla vytvořená člověkem mající výjimečnou kulturní hodnotu. Znamená zachování toho nejcennějšího v Třeboňské rybniční krajině i pro další generace. Znamená zachování rybníků, tak, aby plnily i úlohu ekonomickou a ochrannou v rámci případných povodní.  

[Více]

Jak je to s administrativou v KPZ?

Při řízení před stavebním orgánem by bylo potřeba mít i vyjádření památkového úřadu. Což by spadalo do kompetence orgánu obce s rozšířenou působností, tedy příslušného odboru při MěÚ Třeboň. Nevznikl by žádný další úřad, ani žádné další pracovní místo v rámci stávajícího úřadu. Agenda v podstatě již existuje od roku 2003.

Souvisí UNESCO s přílivem větší sumy peněz?

Přímo z rozpočtu UNESCO nejsou financovány žádné projekty. Zjednodušeně řečeno UNESCO poskytuje značku. Je bez diskuse, že je to značka, která přitahuje, láká a prodává jak služby v dané oblasti, tak zdejší produkty.  Aktuálně je ovšem značná suma připravena v 1. výzvě Integrovaného operačního programu (IROP) na programovací období 2014-2020. Bude zaměřena na lokality UNESCO v ČR, na národní kulturní památky a také na památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO. Jen v této 1. výzvě je připravena částka 3,529 miliardy korun. Bude záležet na schopnostech jednotlivých subjektů, zda dokáží finance z tohoto balíku získat.

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003. [Více]

Jaká omezení vyhlášení krajinné památkové zóny přinese?

„Omezení“ není správný výraz. Vyhlášení KPZ přinese ochranu. To je to správné slovo. Cílem je zachovat území ve stávajícím stavu tam, kde jsou prokazatelné hodnoty, ale současně neomezovat běžný život lidí ani jejich aktivity. Jako konkrétní příklad lze opět použít Třeboň. Památky zde nejsou pouhou kulisou, jsou místem každodenního života. V památkách se bydlí, podniká, úřaduje, obchoduje, relaxuje, studuje a vzdělává. Památkář není žádný byrokrat, ale kvalifikovaný odborník, který dobře ví, že památka musí žít svým každodenním životem a že tomu musí pomáhat, nikoliv někoho omezovat. Bez lidí a jejich aktivit je památka „mrtvým“ artefaktem.

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4
E-podatelna

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství